B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999009976 bron ministerie van justitie Wet tot opheffing van artikel 1056, 1°, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999040206 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 JUNI 1999 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999011256 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij een jaarlijkse statistiek van de geboorten wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999000618 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999009996 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 september 1999 is de heer Ringelheim, F., erevoorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 20/09/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 20/09/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999012627 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de casinobedienden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999000661 bron ministerie van binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 20 augustus 1999 worden de heren P. Bolland, Gouverneur van de provincie Luik, en P. Breyne, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, aangewezen om de functie van (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999027731 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 april 1999 wordt de "GmbH ITT-Zwickau" met ingang van 2 april 1999 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van alle gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel beslu

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/09/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999027737 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief tot aanwijzing van de technisch ambtenaar in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakk

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999000660 bron ministerie van binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 (...) type bericht prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999021478 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State JANSSENS Greet, wonende te 3272 Messelbroek, Haverweide 12, VAN ROMPAY Anna, wonende te 3 Deze za

document

type document prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999009987 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Twee betrekkingen van afdelingshoofd zijn te begeven in 2 van de 4 volgende afdelingen : Afdeling Drugs en Toxicologie De activiteiten van de afdeling zijn toegespitst op(...) Afdeling Algemene An type document prom. 01/07/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999003434 bron ministerie van financien Beslissing tot overdracht van sommige bevoegdheden van het zevende kantoor der registratie Gent naar het kantoor der registratie Merelbeke

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 21 oktober 1998 waarbij de voorbereidende afdeling verbonden aan het « Athénée royal de Rochefort » aan de gemeente Rochefort wordt afgestaan

erratum

type erratum prom. 04/05/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999000693 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999022718 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 juni 1999 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt eervol ont Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 dat uitwerking heeft met ingang van 6 juli 1999 : - word - wordt de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999022475 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor de Dienst voor geneeskundige controle Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 april 1999 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wor - het werkend lid type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999022917 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 septembre 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Defoi (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999053823 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Kittler, Wilhelm Herbert Otto Kittler, Wilhelm Herbert Otto, geboren te Dresden Alvorens te beslissen ov

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999021470 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Sterren Konin

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999009995 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1999; - substituut-procureur Deze plaats v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999009997 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 september 1999 is aan Mevr. Torbeyns, D., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijk beslui (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999021458 bron arbitragehof Arrest nr. 87/99 van 15 juli 1999 Rolnummer 1422 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 69, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999021456 bron arbitragehof Arrest nr. 84/99 van 15 juli 1999 Rolnummer 1364 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12 en 124,

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999036275 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als bodemsaneringsdeskundige. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 19 augustus 1999 wordt het ministerieel besluit van 26 november 1996 houdende erkenning van Stabo vod (...) type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999036309 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Weigering Bij ministerieel besluit van 11 maart 1999 wordt de erkenning als ophaler van afvalstoffen aan Thijs Tankcleaning BVBA, Oudenburgsesteenweg 118, 8 (...) type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999036252 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 11 maart 1999 werd Antwerp Waste Services NV, Sint-Aldegondisstraat 36-42, 2000 Antwerpen, erkend als ophaler van a Bij minist type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999036250 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als verwerker risicomateriaal Bij besluit van de administrateur-generaal van 1 april 1999 werd Van Hoey NV, Haagdam 2A, 9140 Temse, erkend als verwerker van laag risicomateri Bij beslui type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999036274 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Stortverbod. - Afwijkingen Bij ministerieel besluit van 3 augustus 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1998 werd de individuele afwijking op het stortverbod ov (...) type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenningen als laboratorium Bij ministerieel besluit van 7 mei 1999 werd het laboratorium ERC, Hekkestraat 51, 9308 Aalst erkend als laboratorium voor het uitvoeren van analyses op af Bij minist type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999036249 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Kringloopcentrum. - Erkenning Bij besluit van de administrateur-generaal van 26 augustus 1999, wordt de VZW DE KLUS, Diestseweg 144, 2440 Geel, erkend als kringloopcentrum vanaf 1 sept (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999040999 bron ministerie van financien Administratie der Thesaurie Amortisatiekas Verslag over de amortisatieverrichtingen van het jaar 1998 aan de Wetgevende Kamers overgelegd door de Minister van Financiën Mevrouwen, Mijne Heren, Ik heb de eer bij de Wetgevende Kamers, o Zoals voorgeschr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999022312 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 23 maart 1999 wordt Mevr. Dauwe, Catharina, benoemd t Het bero

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999015108 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 28 april 1999 hebben H.E. de heer Choi, Dae-Hwa, de heer Frantisek Lipka, Mevr. Dell Clark Higgie en de heer Mohamed Salem Ould Lekhal, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te Begele

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 05/10/1999 numac 1999022289 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Definitieve vroegtijdige pensionering Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1998, wordt de heer Loupart, Willy, eerstaanwezend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor gene De heer Lou
^