B.S. Index van de publicaties van 6 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999025887 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 27 september 1999 wordt inge (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014119 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014120 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999015107 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur Aanwijzing van een tweetalig adjunct Bij koninklijk besluit van 19 april 1999, en met ingang van 31 maart 1999, wordt de heer Rietjens, Paul, directeur-generaal in overtal, aangewezen als tweetalig adjunct bij Mevr. Fouc (...) type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten het vervaardigen van flessen , gelegen in de streek van Charleroi en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf, van de voorwaarden waaronder het gebrek a type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012568 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden welke onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren type koninklijk besluit prom. 20/09/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012626 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen ressorteren type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999 van he type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsherverdelende bijdrageverminderingen en compenserende aanwervingen voorzien in het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de invoeri type koninklijk besluit prom. 23/07/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten ressorteren type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022605 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014125 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999027736 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 16 maart 1999 wordt de erkenning van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Meix-devant-Virton, met stamnummer RW/SMD/189, als schuldbemiddelaar met ingang van 1 januari 1999 ingetrokken, Bij min type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014121 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014122 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014123 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999009846 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot instelling en aanduiding van de leden van het selectiecollege voor het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum type ministerieel besluit prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014124 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014093 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014094 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014096 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999014098 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999011338 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 27 september 1999 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap UFB Benelux, T (... type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxine-crisis

decreet

type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/07/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999000634 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999009687 bron ministerie van justitie Aartsbisschoppelijk Seminarie van Mechelen Studiebeurzen Schooljaar 1999-2000 Het Bestuur van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Mechelen, bericht de belanghebbenden dat volgende studiebeurzen voor priester-studenten te begeven zijn op 1 Worden geroep

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de examencommissie voor de bevordering tot het ambt van inspecteur algemene vakken in het lager secundair onderwijs, belast met de algemene pedagogische begeleiding van de leden van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de examencommissie voor de bevordering tot het ambt van inspecteur algemene vakken van het lager secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de examencommissie voor de bevordering tot het ambt van inspecteur algemene vakken in het lager secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de examencommissie om tot het ambt van inspecteur algemene vakken in het hoger secundair onderwijs en in het niet universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap te kunnen bevord

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999012696 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités. - Erratum Een kennisgeving aan de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 191 van 28 De pu

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999009998 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne : 1 ; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1. De kandidaturen voor e(...) Voor elke kandidatuurstellin

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999008359 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** sociaal inspecteurs voor de Rijksdienst voor Sociale **** (****98033). - Uitslagen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 september 1999, ****(...) ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999009999 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 september 1999 : - is aan de heer Leclercq, C., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen. Het is hem vergund - is de vrij

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/10/1999 numac 1999025888 bron ministerie van economische zaken Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 27 september 1999 wordt geregistreerd als hypotheeko Deze ondernem
^