B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/1998 pub. 07/10/1999 numac 1998015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, Bijlagen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999014208 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999012663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 19 september 1999, is aan de heer Etienne Crosse, die de leeftijdsgrens bereikt heeft op 13 augustus 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkne Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999009900 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 juli 1999, Monseigneur Panteleimon, Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel, wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken d Hij neemt type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999012405 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999000768 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van type koninklijk besluit prom. 21/09/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999000763 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 1999 type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022920 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022893 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet bevoegde over type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022355 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022453 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999000715 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de nadere regels inzake de financiering van het syndicaal opleidingsverlof ten gunste van de professionele representatieve syndicale organisatie van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type ministerieel besluit prom. 24/09/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022948 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999021483 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. « Coordination Démocratie-Déchets » c.s. hebben de Raad van State verzocht o - he

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1991 betreffende het middagtoezicht in het gewoon en buitengewoon lager en kleuteronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 1998 houdende toepassing van artikel 10 van het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 22/06/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999012698 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999000753 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 september 1999, wordt de heer Luc Verbanck benoemd tot burgemeester van de gemeente Oosterzele, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Gent, ter vervanging van de heer Johan Van Hecke, d (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008368 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat legt een (...) Er is momenteel 1 vacature bij de Afdeling Elektriciteit en Mechanica type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008367 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) voor de Administratie Waterwegen en Zeewezen (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederlandstalige wervingsreserve aan (...) Er is 1 betrekking vacant als ingenieur

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008364 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige beambte voor de uitoefening van de functie van opzichter Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige beambte (m/v) (categorie van de graad : technisch - kwalificatiegroep 2) voor de ui(...) Betrekk type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008366 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederland(...) Functiebeschrijving en -vereisten : type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008365 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openb(...) Het Vast Wervingssecreta type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008375 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige selectieadviseurs-informatietechnologie en communicatie Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige selectieadviseurs-informatietechnologie en communicatie (m/v) (rang 10) voor het Vas(...) Eén b type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008370 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige selectiecorrespondenten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (m/v) (rang 26) voor zijn diensten (Ministerie van Ambtenarenzaken). Functiebes(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008369 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technici der vorsing, specialisatie : laboratorium Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici der vorsing - specialisatie : laboratorium (rang 20) (m/v) voor het Na(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008371 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (algemene kwalificatie) (rang 10) (m/v) voor de ministeries en de inst(...) De wervingsreserve blijf type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008374 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (rang 10) (m/v) van het Ministerie van Financiën. Functiebeschrij(...) Toelaatba type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008372 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige aardkundigen voor het Ministerie van Economische Zaken Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige aardkundigen (m/v) (rang 10) voor het geologisch dienst van België (Ministerie van Ec(...) Functi type aanwerving prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999008373 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige vertalers-revisoren (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige vertalers-revisoren (Frans-Nederlands-Duits) (rang 10) (m/v) voor de ministeries en voor de ins(...) Toelaatbaarheidsvereisten

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999003552 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 245 van 15 september 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999003553 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 401 van 10 september 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999003564 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 511 van 24 september 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999003554 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 520 van 20 september 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999021459 bron arbitragehof Arrest nr. 89/99 van 15 juli 1999 Rolnummer 1446 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999021457 bron arbitragehof Arrest nr. 85/99 van 15 juli 1999 Rolnummer 1376 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 88, 5°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschaps Het Arb

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/10/1999 numac 1999022949 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 80.671 van de Raad van State van 7 juni 1999 is vernietigd het koninklijk besluit van 22 december 1998 betreffende de financiering van het Instituut voor ve (...)
^