B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999022816 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake de gegevensinzameling betreffe type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het produceren van frituurmandjes en diverse draadproducten en toelevering, gelegen op het grondgebied van Zwevegem en die ressorteren onder het Paritair Comité van de metaal-, type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de fabricage van kabelbundels voor de auto-industrie, gelegen in de streek van Mons-Borinage, en ressorterend onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012574 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen van uitrustingsgoederen en industriële installaties voor de sectoren van cement en ertsen, gelegen in de streek van West-Henegouwen, en die onder h type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012577 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012570 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999022933 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria op grond waarvan het jaarbedrag wordt bepaald dat wordt opgenomen in de overeenkomsten tussen het Verzekeringscomité ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zie type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012592 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 04/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999022921 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarde Z voor de vier trimesters van 1996, in uitvoering van artikel 61, § 14, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999010005 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 juli 1999 is de heer Janssens, L., eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999010007 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1999 is Mevr. Remy, B., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Sint-Joost-ten-Node. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met (...) type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen op het Brugse grondgebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999003252 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999027741 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 15 september 1999 wordt de beslissing van 29 juni 1999 niet goedgekeurd waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap "Intercommunale d'oeuvres méd (...) type ministerieel besluit prom. 27/07/1990 pub. 09/10/1999 numac 1999003257 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 24/01/1994 pub. 09/10/1999 numac 1999003255 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 12/07/1991 pub. 09/10/1999 numac 1999003256 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 20/04/1994 pub. 09/10/1999 numac 1999003254 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 06/12/1994 pub. 09/10/1999 numac 1999003253 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999022954 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het storten in zee van baggerspecie type ministerieel besluit prom. 14/09/1989 pub. 09/10/1999 numac 1999003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999036289 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999027740 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Daverdisse

document

type document prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999011346 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand september 1999 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor e N c = 0,8688 NE = 1,2259

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende de benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999 houdende samenstelling van examencommissies met toepassing van artikel 24 van het decreet van 4 januari 1999 betreff type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van examencommissies met toepassing van artikel 24 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitaire hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. 22/09/1999 pub. 09/10/1999 numac 1999016333 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999003397 bron ministerie van financien Administratie van het Kadaster Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 1999 wordt, met ingang van 1 februari 1999, de heer Van Rossom, Robert P.J., meetkundige-schatter van onroerende goederen, eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999010010 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden ger Voor elke type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999010009 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 september 1999, bladzijde 34179, regel 9, lezen : « beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Saint-Vith : 1 », in plaats van « beambte(...) De ken

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999021481 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving van een bode Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de werving van een bode onder statuut voor onmiddellijke indiensttreding. De kandidaten moe(...) - Belg zi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999010006 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 mei 1999, dat in werking treedt op 19 oktober 1999, is de heer Janssens, L., eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij heeft aansprak op het emeritaat. H Bij koninklijke

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999021469 bron arbitragehof Arrest nr. 91/99 van 15 juli 1999 Rolnummer 1681 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999022634 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 wordt de heer Waegeneers, Stefan, stagedoend geneesh Het ber

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999011345 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand oktober 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand oktober 1999 respectievelijk vastgestel Iga = 0

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999003560 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk Besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Lijst der in de loop van het eerste halfjaar 2000 door verval van rechten getroffen consignaties. Om de betaling ervan te Voor de raadpleg

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999000148 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** mi type vergunning prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen **** ministerieel **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999000150 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** mi type vergunning prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999000127 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 8 **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 09/10/1999 numac 1999000147 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2,
^