B.S. Index van de publicaties van 14 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999000575 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 15 juni 1999 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verl De in arti type wet prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999000708 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Opheffing Bij ministerieel besluit van 2 augustus 1999 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer Dit besluit type wet prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999000739 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Weigering Bij ministerieel besluit van 14 september 1999 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming ge (...) type wet prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999000438 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Vergunningen Bij ministerieel besluit van 19 april 1999 wordt de vergunning tot het exploiteren, als natuurlijk persoon van een b De in arti

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999021489 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 febuari 1999 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers overgaan naar de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999011305 bron ministerie van economische zaken Afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « Ocean Marine Mutual Insurance Association », in het kort « OMMIA »(...) - « type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999011308 bron ministerie van economische zaken Gedeeltelijke afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « DBV Verzekeringen » , naamloz(...) - « Krediet » (tak 14); - « B type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999022501 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Medisch Oost-Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999014184 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 31 mei 1999 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer Lefevre, Roger, ingenieur-directeur; De heer(...) Ridder De heer Vlayen, René, programmeringsana type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999009608 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 29 april 1999 : Is benoemd tot Officier in de Kroonorde : de heer Matheussen, Karel, gewezen kanunnik te Antwerpen. Hij neemt vanaf 8 april 1999 zijn rang in de Orde in. Zijn benoemd De heren : Ameels, Jacq type koninklijk besluit prom. 01/03/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999022275 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid-geneesheer in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren, op voordracht van de Faculteit van geneeskunde van de "Université libre de Bruxelles"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999016227 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemi type ministerieel besluit prom. 30/07/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha type ministerieel besluit prom. 10/05/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorte type ministerieel besluit prom. 26/08/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad type ministerieel besluit prom. 15/09/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999012630 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad type ministerieel besluit prom. 14/09/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het marokijnwerk type ministerieel besluit prom. 10/09/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999014231 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/09/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 september 1991 van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdende regeling van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999027746 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Leerlingenvervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 wordt de heer Philippe Jadot met ingang van 9 juni 1999 aangewezen tot secretaris van de "Commission consultative déconcentrée du transport scolaire du Brabant wallon" Bij besluit van

decreet

type decreet prom. 18/01/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 30/11/1998 pub. 14/10/1999 numac 1999033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het uitreiken door het onderwijs voor sociale promotie van het diploma en van de graad van industrieel ingenieur bepaald in artikel 63 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 199 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de uitoefening van de opdrachten van de Commissarissen van de Regering bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vergoedingen van de Commissarissen van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het aanhangsel bij artikel 49, § 2, van het beheerscontract van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bescherming van de minderjarigen tegen de televisie-programma's die schade zouden kunnen berokkenen aan hun lichamelijke, mentale of morele ontplooiing

erratum

type erratum prom. 18/06/1998 pub. 14/10/1999 numac 1999027748 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering, wat de opvangcentra voor volwassenen betreft, van het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de erkenning en de financiering van de inschakelingsondernemingen type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het voorkomen en het beheer van afval van producten in papier en/of karton

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999036151 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 juni 1998 worden de vermeldingen betreffende de heer De Sloovere Roger als spelend lid bij de Koninklijke Harmonie De Verbroedering te Wommelgem en van de heer Crusenme Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999015202 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden. - Hoofdbestuur Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 1999 werden benoemd : Ridder in de Leopoldsorde : De heer Luc Staljanssens, Mevr. Cécile Van Houtte, vertalers-revisoren, De heer Noël Zij zullen het burg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999015239 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kabinetten van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 en met ingang van 1 september 1999 wordt de heer Patrick Vercauteren Drubbel, ambtenaar van de derde administra Bij koni

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999021465 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Goedkeuring van ordonnanties Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 worden de beschikking van het Arbitragehof van 21 oktober 1998 betreffende de niet-toepasselijkheid op de leden van het administratief personeel van het Ho (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999010033 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Brussel : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 3; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van ee De kandidaturen v type vacante bettreking prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999019847 bron wetgevende kamers - senaat Tweede oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie blijven geldig.) De Senaat (...) Er moeten tweeëntwintig leden verkozen worden, waarvan elf Nederlandstaligen en elf Franstaligen.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999010032 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 september 1999 zijn benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : - Mevr. Saucez, M.-J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. De Pelsmaeker, N. Bij koninkli

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999012662 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 23 september 1999 is de N.V. Asbestlaboratorium ECOLAS, Lange Nieuwstraat 43, te 2000 Antwerpen, erken(...) (...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999012512 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 21 juni 1999 wordt de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van UCB N.V., Pantserschipstraat 207, te 9000 Gent, gemac (...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999012701 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 4 oktober 1999 is de Entreprise Nouvelle Isotherma, rue Paul Doumer 39, BP 99, te 76700 Harfleur (Fra(...) (...)

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999010031 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Luik en van de provincieraad van Luik tot twee plaatsen van raadsheer vacant in het hof van beroep te Luik. Eerste plaats : Kandidaten voorgedragen door het ho Eerste kandidaat

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999012417 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van deskundigen van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar Bij type erkenning prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999012051 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een deskundige van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het ge Bij

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 08/06/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999036312 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest in de loop van 1999 zal worden begonnen of voortgezet

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 14/10/1999 numac 1999011319 bron ministerie van economische zaken Belgische groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9956) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceer(...) De opmerkinge
^