B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999041310 bron ministerie van financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking 25 MAART 1999 - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tunesische Republiek betreffende rechtshulp in burgerlijke zaken en handelszaken, ondertekend te Tunis op 27 april 1989 type wet prom. 22/01/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015059 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999022953 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999010060 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 juli 1999 is de heer Yserentant, C., kamervoorzitter en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 17 Hij kan zijn aan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999027755 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 9 maart 1999 wordt het coördinatiecentrum voor thuiszorg en dienstenverlening aan huis "Asbl Centre de Service à Domicile de la Région Mons-Borinage" erkend van 1 januari 1999 tot 31 december 200 Deze erkenning type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999027754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de diploma's die geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de eerste opleidingscyclus voor directeur van een rustoord en tot bepaling van de diploma's en de nuttige ervaring die verlangd worden van de me type ministerieel besluit prom. 26/08/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999003512 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1978 houdende oprichting en samenstelling der colleges van dienstchefs van het Ministerie van Financiën en waarbij aan deze colleges sommige bevoegdheden inzake de loopbaan v type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de uitvoerings-bepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging van niet specifiek voor voeding of veevoeding bestemde producten type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999016249 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999021499 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juni 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 1999, heef Die zaa

bijakte

type bijakte prom. 25/05/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999022580 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Interministeriële Conferentie. - Aanhangsel nr. 2 bij het Protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid : centra voor dagverzorg

document

type document prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999010058 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 september 1999, heeft Mevr. Lenders, V., verkozen tot kamervoorzitter. type document prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999010039 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van december 1999 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over de kenn Deze e type document prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999042110 bron ministerie van financien

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de opleidingseenheid « Inleiding in de Euro » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promoti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Belgische tolk gebarentaal » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale pro type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refectedossier van de afdeling "Industrieel ingenieur elektriciteit : optie Elektronica" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het lange type van het ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad - Algemene oriëntatie » gerangschikt in het niveau van het hoger secundair onderwijs v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 27 december 1991 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels voor de aanpassingen van de lestijdendotaties in het onderwijs voor social type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 22 maart 1984 tot vaststelling van de vakantie en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de vakan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 28 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de opleidingseenheid « Nederlands : voorbereiding op het taalexamen van het V.W.S. - niveau 1 » , van de opleidingseenheid « Nederlands : voorbereiding op het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van de studies zoals bedoeld bij artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 houdende regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende tijdelijke maatregelen inzake verlof voor sommige personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra voor het schooljaar 1999-2000 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de opleidingseenheid « Nederlands : - mondelinge beoefening van de taal - voorbereiding op het taalexamen van het V.W.S.- niveau 1 » , van de opleidingseenheid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Industrieel ingenieur elektromechanica » gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het lange type van het onderwijs voor s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Aanvulling algemene vorming" met het oog op het behalen van het getuigschrift dat overeenstemt met het schoolgetuigschrift van het zesde studiejaar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « industrieel ingenieur scheikunde » gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het lange type van het onderwijs voor sociale

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999010057 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven wor(...) Voor elke kandidateuur dient ee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999010056 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1999, bladzije 38528, regel 35, Nederlandse tekst, lezen : « bij het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas » in plaats van « bij het vredegerecht van het tweede k (.

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 20/10/1999 numac 1999009887 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 196 28 juli 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad en Commissi 99/490/EG, EGKS, Eur
^