B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 type wet prom. -- pub. 21/10/1999 numac 1999010047 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zitting van december 1999 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van Vorenver type wet prom. -- pub. 21/10/1999 numac 1999040207 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 JULI 1999 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 16/04/1998 pub. 21/10/1999 numac 1998015128 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake het Energiehandvest, Bijlagen, Besluiten en Protocol betreffende energie-efficiëntie en daarmee samenhangende milieu-aspecten, gedaan te Lissabon op 17 december 1994 (2) type wet prom. 04/12/1998 pub. 21/10/1999 numac 1998015199 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan in Straatsburg op 28 april 1983 type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben type wet prom. 11/06/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015188 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Conferentie van het Energiehandvest, ondertekend te Brussel op 26 oktober 1995 type wet prom. 01/03/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015186 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociative, getekend te Brussel op 22 december 1994 type wet prom. 10/06/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015111 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgich-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met de uitwisseling van brieven, ondertekend te Nicosia op 26 februari type wet prom. 10/06/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015131 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Georgië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 (2) (3) type wet prom. 10/06/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015101 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 4 nove type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/1999 pub. 21/10/1999 numac 1999016329 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1999 tot vaststelling van de analysekosten en andere vergoedingen verbonden aan de vóór-oogstcontroles op sommige groente- en fruitsoorten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/1999 numac 1999010063 bron ministerie van justitie Notariaten Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999 is het aantal notarissen van het gerechtelijk arrondissement Doornik op vierenveertig teruggebracht. De standplaats, die te Moeskroen vacant is ten gevolge van de benoeming van de heer Her Het beroe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 21/10/1999 numac 1999011303 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 11 van 21 juni 1999 van de Controledienst voor de Verzekeringen met betrekking tot de toelating van de erkende commissarissen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/1999 pub. 21/10/1999 numac 1999027762 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot ondersteuning van de analyselaboratoria voor agroalimentaire producten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1999 pub. 21/10/1999 numac 1999029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 1999-2000 aan de inrichtingen van het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1999 pub. 21/10/1999 numac 1999029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 1999-2000 aan de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel basisonderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat er type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1999 pub. 21/10/1999 numac 1999029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 1999-2000 aan de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1999 pub. 21/10/1999 numac 1999029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 houdende het statuut van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap, de psycho-medisch-sociale centra v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/1999 numac 1999010065 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; - plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; - in de politierechtbank De kandidaturen v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/10/1999 numac 1999010064 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 1999 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Verhamme, I., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof. Het beroep tot nietigve Bij koninkli

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 21/10/1999 numac 1999012686 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 29 september 1999 is het laboratorium van de N.V. Fibrecount, Diamantstraat 5, te 2275 Wechelderzande(...) 1. Meten van de luchtverontreiniging in de we

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/10/1999 numac 1999009891 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 207 6 augustus 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Beschikking nr. 1741/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juli 1999 tot Verordening (EG)
^