B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/01/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999015028 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 maart 1996 (2) type wet prom. 22/01/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999015064 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 24 januari 1996 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022749 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022678 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022610 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022602 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/09/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999012634 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken type koninklijk besluit prom. 08/10/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999003574 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 08/10/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999003575 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van de koninklijke besluiten nrs. 13, 49 en 54 inzake de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022669 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 09/09/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022897 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022771 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022828 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022831 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022830 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/06/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022670 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 09/09/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 09/09/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022896 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/1998 pub. 22/10/1999 numac 1999031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 138 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu

decreet

type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimte-Agentschap, opgemaakt in Parijs op 26 januari 1993 type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest en de bijlage, opgemaakt te Straatsburg op 5 mei 1988 type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming met de Overeenkomst tot economisch partnerschap, tot politieke coördinatie en tot samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Mexicaanse Verenigde Staten, anderzijds, in de Bijlage en de Sl type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de Regering van het Waalse Gewest van België, enerzijds, en de Regering van de Republiek Haïti, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 30 type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Regering van de Republiek Chili, enerzijds, en de Regering van de Franse Gemeenschap en de Regering van het Waalse Gewest van België, anderzijds, opgemaakt te Santiago op 31 type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Protocol tot amendement van het Europees Sociaal Handvest, opgemaakt te Turijn op 21 oktober 1999 type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake Hulpverlening aan de Jeugd type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest tot invoering van een systeem voor collectieve klachten, opgemaakt te Straatsburg op 9 november 1995 type decreet prom. 05/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het herzien Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/10/1999 numac 1999012728 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomst Advies van rechtzetting Het tweede streepje van de overeenkomst gesloten op 21 december 1998 in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, geregistreerd onder het nr. (...) type bericht prom. -- pub. 22/10/1999 numac 1999012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 Voor d

document

type document prom. -- pub. 22/10/1999 numac 1999003576 bron ministerie van justitie, ministerie van financien en ministerie van economische zaken Commissie voor het Bank- en Financiewezen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het algemeen reglement van de groep van de overheidsinstellingen voor Jeugdbescherming

beschikking

type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Manilla op 14 januari 1998 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Europees Handvest inzake de lokale autonomie, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1985 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk België betreffende het type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 17 maart 1998 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 15 oktober 1997 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te New Delhi op 31 oktober 1997 type beschikking prom. 22/04/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Herziene Europees Sociaal Handvest en met de bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/1999 numac 1999021498 bron diensten van de eerste minister Kabinet van de Eerste Minister. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 1999, wordt de heer Pittevils Ivan, adviseur van Financiën bij het Ministerie van Financiën, benoemd tot adjunct (.

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 22/10/1999 numac 1999003568 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) - aan de Private Kas Bank : alle bancaire relaties die ING Bank (Belgium) met de cliënten van haar (...

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 22/10/1999 numac 1999012699 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Bij ministerieel besluit van 30 september 1999 is het laboratorium van de N.V. AIB-Vinçotte International, Koningslaan 157, te 1(...) a) Luchtverontreiniging in werkplaatsen met

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 22/10/1999 numac 1999012727 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retribu
^