B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999010038 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Een betrekking van assistent is vacant. Toelatingsvoorwaarden : Onverminderd de bepalingen betreffende de controle op de lic(...) 1° Belg zijn; 2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 3 type wet prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999023008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonde 1) de wijzigi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999012693 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999022938 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de verpleegdagprijs van een eenheid voor de behandeling van zware brandwonden type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999022937 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 1998, van het procentueel aandeel van ieder trimester in het globaal budget van financiële middelen, in uitvoering van artikel 61, § 13, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999022939 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999011360 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de alle-terrein-fietsen met telescopische vork van het merk « ALL BIKE'S », model 26", tweekleurig grijs/zwart met grijze vork, gefabriceerd door de fi type ministerieel besluit prom. 30/08/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur van de maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/08/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999031418 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 6908 van de Stad Brussel

document

type document prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999031413 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van Centra voor Gezinsplanning Bij besluit van 23 september 1999 hernieuwt het College van de Franse Gemeenschapscommissie de erkenning van de volgende Centra voor Gezinsplanning voor een periode van 5 jaar, ingaand op 1 januari 2000 : - Aimer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 1972 tot erkenning van de « Fondation universitaire luxembourgeoise » en tot vaststelling van de werkings- en de subsidiëringsvoorwaarden voor deze i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van de afgevaardigde van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de « Fondation universitaire luxembourgeoise » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 31 mei 1999 van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs betreffende het model-huishoudelijk reglement van de plaatselijke instantie voor overleg tus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van de afgevaardigde van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de « Fondation universitaire luxembourgeoise »

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999012540 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 120 van 18 juni 1999, 2de uitgave, blz. 23119 in de Franse tekst : Bij de heer Jacques Gilot dient te worden gelezen « Rechter in sociale zaken als werknemer-arbei (...)

arrest

type arrest prom. 28/06/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot toewijzing van drie betrekkingen van onderwijzer, waaronder één betrekking voor het verstrekken van onderwijs in het Albanees, alsook een betrekking van kleuteronderwijzeres in de gemeente Trooz

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999010072 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Charleroi Bij beschikking van 24 februari 1999 werd de heer Troch, A., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 29 oktober 1999, om (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999010069 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1999, blz. 39364, regel 35, lezen : « adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel » i.p.v. « adjunct-secretaris bij het parke ( type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999010071 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de - griffie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999000713 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft zeven Nederlandstalige of Franstalige arbeidsgeneesheren aan op contractuele basis. De(...) Het betreft arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voor een weekprestatie van 38 u

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999010067 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999 is aan de heer Smeets, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Het is hem vergund de titel van zij Bij minis

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999021497 bron arbitragehof Arrest nr. 107/99 van 6 oktober 1999 Rolnummer 1709 Inzake : het beroep tot vernietiging van artikel 43, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999021493 bron arbitragehof Arrest nr. 103/99 van 6 oktober 1999 Rolnummers 1394, 1398 en 1402 Inzake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 46 en 52 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, waa Het Arbitr type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999021494 bron arbitragehof Arrest nr. 104/99 van 6 oktober 1999 Rolnummer 1399 Inzake : het beroep tot vernietiging van artikel 48 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, in zoverre het artikel 6,

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999003566 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Bekendmaking overeenkomstig punt 64 van de mededeling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 1999 over de beschermingsregeling voor deposito's en financiële instrument 1.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeentelijke stedebouwkundige verordening Goedkeuring Bij beslissing van 6 mei 1999, hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan de gemeentelijke stedebouwkundige verordening betreffende de opening en uitbreiding van bep (...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999040608 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document - thesaurie prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999003435 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 75ste aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het koni Voor de ra

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999015243 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 22 september 1999 hebben H.E. de heer Ampalavanar, Selverajah, de heer Shaul, Amor, de heer Temel, Iskit en de heer Gaetano, Cortese de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te ove Begel

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 23/10/1999 numac 1999000823 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzing Adjudant bij de rijkswacht Dauby, M.-J., werd, op datum van 13 september 1999, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Saint-Hubert.
^