B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999016340 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 20 september 1999 wordt de heer De Loose, Marc, werkleider , met ingang van 1 juni 1999, in het Nederlands taalkader, benoemd tot werkleider geaggregeerde (rang C) bi(...) Bij konin type wet prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015148 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Argentijnse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het type wet prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015153 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale Akten : Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het in type wet prom. 05/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015157 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en bijhorende voorzieningen , en Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Genève op 1 februari 1991 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999022755 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999000694 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 is de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, van september tot december 1999, tegen twintig lessen van vier uur, adminis Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999012537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie voorzien bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 22 juni 1999 wordt met ingang van 26 maart In de type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000098 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000387 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatt type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000287 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de artikelen 7, 8 en 12 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of type koninklijk besluit prom. 01/03/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000101 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en van de wet van 3 mei 1993 tot wijziging van bovengenoemde wet van type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000479 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000454 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen en van het m type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000725 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 april 1992 tot uitvoering van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten type koninklijk besluit prom. 07/05/1963 pub. 27/10/1999 numac 1999000285 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten . - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld stagereglement type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende thee en thee-extracten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000390 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en van r type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000646 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan het informaticacentrum « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » c.v., afgekort : « CIPAL », toegang tot de informatiegegevens en gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuur type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999022502 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999016328 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 1998 tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemio type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999022829 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999027758 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 9 juni 1999 wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 29 juli 1997 tot erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd als volgt : « De hiernavermelde diensten voor g Erkenning type ministerieel besluit prom. 01/09/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999016308 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria

decreet

type decreet prom. 06/07/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit genomen bij toepassing van het decreet van 17 mei 1999 houdende oprichting van de « Conseil supérieur de l'Education permanente »

document

type document prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999029448 bron ministerie van de franse gemeenschap « Institut supérieur d'Architecture de la Communauté française de Bruxelles ». - Benoeming van leden van de Raad van Bestuur Bij besluit van 26 januari 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur -

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van toelagen aan de prioritaire onderwijszones type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1988 tot oprichting van een Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht door het verstrekken van onderwijs aan huis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de openbare bibliotheken van de Franse Gemeenschap. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1999 tot wijziging van het besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de openbar 1. De type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vorm volgens welke de lijst van de door de universitaire instellingen ingerichte cursussen wordt voorgesteld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor verzorgingsinstellingen die voor de academische ziekenhuizen bevoegd zijn. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 1999, de heer Jean-Marc Laasman wordt tot plaatsvervanger van de Gemee Dit bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de programma's bedoeld in artikel 19, lid 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze waarop de adviezen en de machtigingen bedoeld bij de paragrafen 4 en 4bis van artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht moeten worden verstrekt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999040213 bron algemene staat der kredietinstellingen Algemene Staat der Kredietinstellingen per 31 juli 1999 Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 208 van donderdag 21 oktober 1999, blz. 39756, gelieve te lezen : « Leningen op termijn : 156 220 » in plaats van : « Leningen op termijn : 56 220 (...

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999016334 bron ministerie van middenstand en landbouw Schorsing door de Raad van State Het arrest nr. 82.408 van de Raad van State van 24 september 1999 schorst de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 3 februari 1999 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinst (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999022722 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Eervolle ontslagen en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 juni 1999 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag verleend uit ha - wordt de hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999000664 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een adjunct-referendaris Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt de heer Henri Colin tot adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie voorzien bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 1999 wordt de heer Freddy Van Rompu, als vertegen Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999000695 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoeming tot eerste auditeurs Bij koninklijk besluit van 19 september 1999, wordt de heer Pascal Gilliaux, auditeur, met ingang van 24 augustus 1999, tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk bes Bij koninklijk be

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999021496 bron arbitragehof Arrest nr. 108/99 van 6 oktober 1999 Rolnummer 1746 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 43 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 1999 betreffende het kiesreglement voor de verkiezing van de leden van de raad van Het Arbitr

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/03/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de verlenging van de erkenning van het « Gesundheitszentrum St. Vith » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/09/1998 pub. 27/10/1999 numac 1998033107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende toekenning aan het Centrum voor onderwijs met beperkt leerplan te Sankt Vith van een afwijking van de minimale normen voor de oprichting van een centrum voor onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 1997-1998 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/03/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister-President tot wijziging van het besluit van de Minister-President van 12 december 1997 houdende erkenning van het « Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/12/1996 pub. 27/10/1999 numac 1999033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de verlenging van de erkenning van het « Gesundheitszentrum Eupen »

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1999 tot wijziging van de samenstelling van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie van de Franse Gemeenschap : Worde de heer Ma

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/10/1999 numac 1999015236 bron ministerie van buitenlanse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 18 augustus 1999 heeft Mevr. Carmen Bernad de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Spanje te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen.
^