B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het internationale wegvervoer en het transitvervoer van personen en goederen, en Protocol, on type wet prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 15 oktober 1997 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999021507 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999000835 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 7 oktober 1999, wordt aan de heer Craeynest, Noël op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 2000, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Lichtervel Hij wo type koninklijk besluit prom. 05/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022979 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999012705 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999012525 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1988 tot toekenning van een vergoeding aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die met het dagelijks beheer van het Fon type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999012504 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 41, eerste lid, van de wet van 6 mei 1998 tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst type koninklijk besluit prom. 29/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999012645 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwe type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999012703 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende d type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022945 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022967 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de voorwaarden welke moeten worden vervuld door de instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfpla type koninklijk besluit prom. 28/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022968 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de opdrachten van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022916 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999011254 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999003587 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Sector van de registratie en de domeinen. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State van 28 mei 1999, nr. 80.510 wordt het koninklijk besluit van 13 decem (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999016343 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 1999 wordt met ingang van 1 mei 1999, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Luc Schaerlaekens uit zijn functies van ingenieur. type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022754 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999011331 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring der proeventarieven, vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 juni 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014253 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014257 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014256 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999014255 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016346 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1999 betreffende de afmaking van dieren in het kader van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016347 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 19 type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016348 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologisch toezicht op de beslagen in het kader van de residuen type ministerieel besluit prom. 24/06/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999011281 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016345 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999000747 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de medische criteria bepalend voor de overgang van de personeelsleden van de zeevaart-, luchtvaart- en spoorwegpolitie naar het operationeel korps van de rijkswacht met algemene politiebevoegdheid type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022898 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 1993 tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van geneesheer-specialist afgeleverd door de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999011342 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1993 waarbij een halfjaarlijkse statistiek van de kredietovereenkomsten bedoeld door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wordt voorgeschreven type ministerieel besluit prom. 08/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999009951 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016122 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie aangesteld door ministerieel besluit van 14 juli 1997 houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agroc

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een dotatie 1999 aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van de lichte renovatie van de sociale huisvesting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een dotatie 1999 aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van de bouw, de renovatie en de rehabilitatie van sociale woningen : aanvullend invester

decreet

type decreet prom. 17/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999029643 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het hoger kunstonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/10/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot reglementering van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999021518 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De verzoekende partijen hebben bij de Raad van State de schorsing en de nietigverklaring Dit be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999029654 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het decreet van 15 maart 1999 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het kunstsecund

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999010089 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 14 oktober 1999 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan de heer I. Delbrouck, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 7 oktober 1999 is Mevr. Willocx, Marie-Dominique, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Mont-Saint-Guibert . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999003588 bron ministerie van financien Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1999 wordt de heer Baudart, Guy, C.V.M.G., eerstaanwezend inspecteur van het 6 e registratiekantoor te Charleroi, benoemd tot hypotheekbewaarder te Aarlen, op de eerste dag van de maand Bij koninklijk b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999022961 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, wordt hern Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999022935 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie Mededeling. - Oproep tot kandidaten Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van de volgende personeelsleden : - één Nederlandstalig adviseur; - één Nederlandstalig adjunct-adviseur; type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999021480 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijke Bibliotheek van België. - A Belgi type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999010090 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minist (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999010088 bron ministerie van justitie Vacante betrekkingen van adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid en van adjunct-adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid. - Oproep tot de kandidaten De gegadigden wordt ter kennis gebracht dat de betrekkingen van adviseur-gene A. Betr type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999011375 bron ministerie van economische zaken Openstaande betrekking van adviseur-generaal bij het Bestuur Economische Betrekkingen Oproep tot kandidaten Er wordt de belangstellende ambtenaren ter kennis gebracht dat een betrekking van adviseur-generaal bij het Bestuur Economis(...) Deze betrekki

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999010091 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1999 is Mevr. Standaert, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot ondervoorzitter in deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 is de Het beroep to

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999021514 bron arbitragehof Arrest nr. 109/99 van 14 oktober 1999 Rolnummer 1366 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 11 en 12 van het Vlaamse decreet van 19 december 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998, ingesteld door de Min Het Arbitr

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/10/1998 pub. 29/10/1999 numac 1998033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de minister tot aanvulling van de artikelen en 5 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999011340 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der springstoffen Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer B5-2 Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der Springstoffen is toegelaten. In de lijst verschenen in het Belgisch S 4. van de firma type lijst prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999041810 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999010016 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 257 2 oktober 1999 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 1999/650/GBVB : * Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 30 septem I. Besluiten waarvan

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, wor (...

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999011347 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 29/10/1999 numac 1999033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van 2 juli 1999 worden de volgende personen tot lid van de raad van beroep voor het gesubsidiëerd vrij confessioneel onderwijs benoemd : 1. Voorzitter - De heer Oswald Weber, vrederechter van het kan 2. Plaatsver
^