B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999015173 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met Memorandum van Overeenkomst over de ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Brussel op 16 maart 1995

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999010078 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt en van de wet van 4 mei 1999 tot aanvulling van de wet van 25 ventô type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding en van het koninklijk besluit van 25 juli 1990 tot regeling van de uitstrooiing van de as van de verbrande lijken in de territoriale zee type koninklijk besluit prom. 08/10/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999007232 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 08/10/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999007233 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1998 tot vaststelling van de taalkaders voor het Burgerlijk Algemeen Bestuur, met inbegrip van zijn buitendiensten, van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 19/10/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999002145 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/06/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1998 houdende vaststelling voor het dienstjaar 1999 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziek

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999022991 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële besluiten houden machtiging tot het storten in zee van baggerspecie door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen type ministerieel besluit prom. 25/06/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999022708 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 december 1998 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/06/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999022658 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999036359 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 89 en 109 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organistatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/10/1999 numac 1999021519 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De verzoekende partijen hebben bij de Raad van State de schorsing en de nietigverklaring Dit be

document

type document prom. 28/10/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter goedkeuring van het prioritair actieprogramma « Crystal » gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/1999 numac 1999010094 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1999, bladzijde 38168, regel 21, lezen : « bij het parket van de arbeidsauditeur te Bergen » in plaats van « bij het parket van de procureur des Koni (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/1999 numac 1999010093 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Kwintens-Lennik : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999. De kandidaturen voor e Voor elke kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/10/1999 numac 1999010095 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1999, is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Hoei, de heer Delise, B., licentiaat in de rechten. Bij ministerieel besluit van 26 oktober 1999, i Het beroep tot

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/10/1999 numac 1999040310 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 1999, 104,06 punten bedraagt, tegenover 103,92 punten in september Het gezo
^