B.S. Index van de publicaties van 5 november 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999010034 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 29 juni 1999 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ****, district **** op 6 augustus 1989, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999010092 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners type koninklijk besluit prom. 20/09/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999016327 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 betreffende de handel in bepaalde met fipronil behandelde zaaizaden type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999000579 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 juni 1999 wordt met ingang van 30 juni 1999 's avonds, aan de heer Hache, Daniel, eervol ontslag verleend uit zijn functies van Kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Zaken.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de lichte hangmat, model "Mini-Hammock", vervaardigd door "CHI LI BAND MAKER Industrial Co. Ltd. 5006" te TAIWAN type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 26/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999010101 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van sommige leden van de evaluatiecommissie ingesteld met toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsl type ministerieel besluit prom. 12/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999007234 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter bepaling van het aantal aanvullingsofficieren die als kandidaat-beroepsofficier kunnen worden aanvaard, beroepsonderofficieren die als kandidaat-aanvullingsofficier kunnen worden aanvaard, aanvullingsonderofficieren die als kandid type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999011358 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de alle-terrein-fietsen met telescopische vork van het merk « District », model « Celsius 26" », gefabriceerd door de firma « LDM Cycles »

decreet

type decreet prom. 08/03/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van opleidingsprofielen zoals bepaald in artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 03/05/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999012623 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk. - Errata type erratum prom. 14/09/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de voorwaarden tot vervaardiging, uitgave en verspreiding van de telefoongidsen en tot intrekking van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 met hetzelfde onderwerp. - Erratum type erratum prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999000744 bron ministerie van binnenlandse zaken Kabinet. - Ontslagen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 15 september 1999, bladzijde 34418, regel 3, lezen in de Franse versie : « Bulck » i.p.v. « Buclk ». In het Belgisch Staatsblad van 15 september 1999, bladzijde 34418, regel (...) type erratum prom. 03/05/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999022867 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen. - Erratum type erratum prom. 26/05/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999022868 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf met ingebouwd electronisch telsysteem wordt opgesteld, moet voldoen om te wo

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999000730 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 wordt de heer Moens, Rudi, benoemd tot adjunct-kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Zaken met ingang van 18 augustus 1999. Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, wordt d (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999010106 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1999, wordt de heer Joris Segers, met ingang van 1 september 1999, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Be Bij koni

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 19/04/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999021308 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999012768 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de Arbeidsrechtbank te Mechelen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevrouw de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51 (...) Voorwaarden : 1 type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999010110 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Gent : 1, vanaf 1 januari 2000; - Kortrijk : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde : 1; - Opsteller bij - beambte bij de griffie va

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999010108 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 1999, zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Gent, de heer Vanderbeeken, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; - adjunct-griffier bij de - hoofdgriffier

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999000738 bron ministerie van binnenlandse zaken Lijst van erkende plaatsers van brandwerende deuren in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren Voor de raadpleg

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999031231 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State uitgesproken op 30 maart 1999, worden de artikelen 1 en 5 vernietigd van het besluit van 19 december 1996 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie va (...

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999019906 bron wetgevende kamers - senaat SENAAT Aanleggen van een personeelsreserve van secretaressen De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van secretaressen (M/V) voor de diensten van de Senaat. De brutobeginwed type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 05/11/1999 numac 1999019905 bron wetgevende kamers - senaat SENAAT Aanleggen van een personeelsreserve van technici A2 voor de Technische dienst (M/V) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van technici A2 ((...) I. Toelatingsvoorwa

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 14/05/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999012737 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot aanpassing van bijlage V bij titel III, afdeling VI
^