B.S. Index van de publicaties van 11 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999011314 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999000431 bron ministerie van binnenlandse zaken Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 maart 1999 wordt, op zijn vraag, m.i.v. 26 februari 1999 aan de heer Vivier, Léon, ontslag verleend uit zijn ambt van arrondissementscommissaris van Mons-Soignies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999015251 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kabinet Buitenlandse Handel. - Detachering Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt de heer Martin, Peter, ambtenaar van de 3e administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst, in de functie van Kabinetschef gedetacheerd bij (... type koninklijk besluit prom. 18/12/1991 pub. 11/11/1999 numac 1999016086 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 wordt het ontslag aangeboden door de heer Jean-Maurice Dehousse uit zijn ambt van burgemeester van de stad Luik, provincie Luik, arrondissement Luik, aanvaard. type koninklijk besluit prom. 23/09/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999021505 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1994 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 17/08/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999011313 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/1998 pub. 11/11/1999 numac 1999016242 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden. - Vernietiging type ministerieel besluit prom. 20/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999021520 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en cu type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999027782 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 20 mei 1999 wordt de heer Guy Bourguignon voor een termijn van maximum vijf jaar erkend als controleur van eenheden voor individuele zuivering. Deze erkenning heeft het nummer BG/03/ 99-001. Bij minis Deze erkenning he type ministerieel besluit prom. 30/09/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatse type ministerieel besluit prom. 10/05/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999027783 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de "entreprises de formation par le travail"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van een ad interim bestuurder - directeur-generaal in de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/09/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999036381 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieo

decreet

type decreet prom. 15/03/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999021295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het doorstromingsprogramma

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/10/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999002148 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 482. - Mededeling betreffende het uitstellen van de invoegetreding van de hervorming der mandaten in de hoge administratie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot ontslagverlening aan leden van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Selectiecommissie voor films

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999015248 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Personeel. - Eervol ontslag. - Erratum Deze tekst vervangt de tekst die verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 1999, blz. 30012. Bij koninklijk besluit van 8 juli 1999 wordt aan de heer Roger Lenaerts eer(...) Hij ertoe gemachtigd zijn a

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999010119 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij beschikking van 3 november 1999 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan de opdracht gegeven aan de heer Verhelst, M., subsituut-procureur-generaal bij het hof van beroep (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999000844 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 19 oktober 1999, is de heer Carrette, Christian, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Tubeke . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999002141 bron ministerie van ambtenarenzaken Kabinet. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt de heer Michel Jaupart, met ingang van 22 juli 1999, in de hoedanigheid van Kabinetschef, bij het kabinet van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvou (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999000662 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 wordt de heer Jean Demannez benoemd tot burgemeester van de gemeente Sint-Joostten-Node, administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, ter vervanging van de heer Guy Cudel (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999015242 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kabinet Ontwikkelingssamenwerking. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 september 1999 wordt de heer Guido Van Hecken met ingang van 26 juli 1999 benoemd tot kabinetschef van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssame(...) Bij koninklijk besluit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999022981 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Controlecommissie, Franstalige afdeling, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1999, dat in werking treedt de d Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999015241 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kabinet Buitenlandse Handel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 wordt de heer Thibaut de Kerchove d'Ousselghem benoemd tot adjunct-kabinetschef bij het Kabinet van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, met ingang van (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999010118 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1. - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg t - Brussel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999010120 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 2 juli 1999, is het aan de heer Roelants, H., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpe Bij kon

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999021535 bron arbitragehof Arrest nr. 79/99 van 30 juni 1999 Rolnummer 1456 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 17, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999021537 bron arbitragehof Arrest nr. 81/99 van 30 juni 1999 Rolnummer 1350 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassati Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999021526 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 16 juni 1999 in zake F. Akremi, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 2 juli 1999, heeft het Hof va « Word type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999021534 bron arbitragehof Arrest nr. 78/99 van 30 juni 1999 Rolnummer 1383 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, zoals vervangen bij de wet van 1 juli 1964 Het Arbi

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/07/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Regeringsleden alsmede betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering aangewezen om in het kabinet van een lid van de federale regering mee te werk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/11/1999 numac 1999016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 1999 wordt de heer Johan Van Huylenbroeck, assistent, met ingang van 1 september 1999, in het Nederlands taalkader bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopb (...

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/09/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999031410 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Kabinetten van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 02/11/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999036392 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999, houdende delegatie van het bestuur en de vertegenwoordiging van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur
^