B.S. Index van de publicaties van 23 november 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdend instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili, en administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tuss type wet prom. -- pub. 23/11/1999 numac 1999010079 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999022996 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet-dringend, liggend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden als medisch-technische type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/1999 numac 1999009975 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan 2° worden de type koninklijk besluit prom. 21/09/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999011344 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de benoemingen van leden van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor Normalisatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/11/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999000847 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 61 betreffende het verbod tot het stellen van een maximumleeftijdsgrens bij werving en selectie voor leden van de gemeentepolitie

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/11/1999 numac 1999021552 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 oktober 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 oktober 1999, Die zaa

document

type document prom. -- pub. 23/11/1999 numac 1999010135 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 3 november 1999, heeft de heer Godin, H., verkozen tot kamervoorzitter.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF gemachtigd wordt de meerwaarde voortvloeiend uit de boeking van het archief op het actief, voor de resultatenrekening van het dienstjaar 1996 te bestemmen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029664 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarin de opdracht, de actiemiddelen en het statuut van de commissarissen der rekeningen bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » nader bepaald worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het vrij niet-confessioneel basisonderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/1998 pub. 23/11/1999 numac 1999029637 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegaties van bevoegdheid en handtekening aan de leidend ambtenaren van de Dienst voor Heffing van het Kijk- en Luistergeld van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair on

arrest

type arrest prom. 30/04/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit houdende goedkeuring van het aanhangsel bij de artikelen 1, 49 en 51 van het beheerscontract van de « Radio Télévision belge de la Communauté française

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/11/1999 numac 1999053836 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Quintart, Marie Quintart, Marie, weduwe van Omer Lefebvre, geboren te Hensies op 25 novemb Alvorens te bes

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/11/1999 numac 1999010136 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 1999 is de heer Verstreken, A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld op datum van 23 december 1999. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is Hij wordt

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/11/1999 numac 1999016297 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 23/11/1999 numac 1999010080 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik gegeven op 12 oktober 1999, is ten verzoeke van Mevr. Bovart, Arlette, wonende te 7760 Celles, rue du Palais 11, het getuig (...
^