B.S. Index van de publicaties van 24 november 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999000799 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verlenging Bij ministerieel besluit van 29 september 1999 wordt de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst De verg type wet prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999000801 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 29 september 1999 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het numme Dit bes type wet prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999000410 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Erkenning Bij ministerieel besluit van 19 april 1999 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verl De in type wet prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999000409 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Weigering Bij ministerieel besluit van 30 maart 1999 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, nat (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007123 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit nr. 2312 van 21 april 1999, wordt aan de heer Theodorus Janssen, aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspra Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999012750 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1999, dat in werking treedt met ingang op 1 juli 1999, wordt Mevr. Annick GUERARD, te Sint-Pieters-Woluwe Paritair type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007168 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 2364 van 13 juni 1999 wordt luitenant **** ****, van **** uit zijn ambt ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007217 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst Ontslag uit het reservekader en opneming in het aktief kader Bij koninklijk besluit nr. 2453 van 23 september 1999 is het door Eerw. Heer Wielfried - P. De Coster, reserveaalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredi Hij is op 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007141 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Aanstelling in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficier. Bij koninklijk besluit nr. 2034 van 12 november 1998, wordt aangestelde eerste meester-chef kandidaat-beroepsofficier N. Monteyne, op 27 sep (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007114 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische Dienst Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2290 van 6 april 1999, wordt aangestelde adjudant kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving J. De Bruycker, op (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007192 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Aanstelling en in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse Bij koninklijk besluit nr. 2408 van 4 augustus 1999, worden beroepsonderofficieren van wie de namen volgen, op 27 juni 1999 aangesteld in de graad van vaandrig-ter- Korps v type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007190 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Verandering van macht en korps Bij koninklijk besluit nr. 2402 van 4 augustus 1999, wordt aanvullingsonderluitenant Liekens, I., op zijn aanvraag, met zijn graad en anciënniteit, overgeplaatst naar de landmacht, korp Voor verd type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012749 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007133 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2318 van 6 mei 1999 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aange Hij gaat op type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012309 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de werking van en de procedure voor de Kamer voor Interconnectie, huurlijnen, bijzondere toegang en gedeeld gebruik type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999003580 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht van een gedeelte van de winst met betrekking tot de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000" type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999003579 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000" type koninklijk besluit prom. 04/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999014263 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de exploitatie van een dienst voor huurlijnen, meer bepaald door operatoren met een sterke positie op de markt type koninklijk besluit prom. 21/09/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999000520 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 maart 1999 tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten type koninklijk besluit prom. 25/01/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999000040 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en van reglementaire bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/03/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999000184 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan en van reglementaire bepalingen type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012752 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999000082 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 december 1998 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor de referentiejaren 1997 en 1998 type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012690 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaa type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012675 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de wijziging van de statuten van het « Waarbo type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012608 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « Waarborg- en Soci type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007230 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2484 van 6 oktober 1999, wordt aan de heer Karel Vanden Wyngaerd, directeur-generaal, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 april 2000 af. Hij (...) type koninklijk besluit prom. 04/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999014273 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 1 maart 1998 en van 25 maart 1999, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 en 2000

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999027791 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 september 1999 wordt de door het studiebureau "SGI Ingénierie Luxembourg s.a." ingediende aanvraag tot hernieuwing van de erkenning als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewes Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 14/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999014275 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999000447 bron ministerie van binnenlandse zaken Opleidingsinstelling voor de organisatie van de basisopleiding voor privé-detective. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 11 maart 1999 wordt de V.Z.W. Acebe, Centrum voor Beroepsopleiding, Bedrijfsbeleid en Beroepsvervolmaking, gevestigd t (... type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999003581 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000" type ministerieel besluit prom. 14/10/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999014274 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007179 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Einde van de mobiliteit Bij ministerieel besluit nr. 80152 van 24 juni 1999, wordt, op 30 juni 1999, een einde aan de beziging, in de hoedanigheid van bestuurs-secretaris bij het Ministerie van Landsverdediging, van de heer E (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999027790 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1999 wordt de heer Jean-Pierre Dubois met ingang van 30 september 's avonds eervol ontslagen uit zijn functies van kabinetschef van de vice-president van de Waalse Regerin Bij b

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/1998 pub. 24/11/1999 numac 1999000173 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Duitse Vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999012379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende de oprichting van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te stel « Art type bericht prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999011397 bron ministerie van economische zaken Raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0032 DePfa Groep/AXA-Groep Op woensdag 10 november 1999 ontving de Raad voor de mededinging een aanmelding van een beoogde con Deze concent type bericht prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999011390 bron ministerie van economische zaken Raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 99/0029 Bruxelles Finances & Participations S.A./Burmah N.V. Op woensdag 3 november 1999 ontving de Raad voor de mededinging Hoewel door de voorm type bericht prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999011389 bron ministerie van economische zaken Raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0028 Bruxelles Finances & Participations S.A./Brouw N.V. Op woensdag 3 november 1999, ontving de Raad voor de mededinging Door de oprichting v type bericht prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999021558 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De vereniging zonder winstoogmerk « Belgische Unie van Landmeters en Meetkundigen-Schatte Dat be

document

type document prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999011392 bron ministerie van economische zaken Raad voor de mededinging Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0031 Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. / Alfa International Hotels N.V. en Alfa Hotels Management N.V. Op vrijdag 5 november 1999 ontvin Volgens de aan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999029662 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels volgens welke de secretaris van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector zijn onderzoeken leidt en van de regeling die op de beëdigde ambtenaren kan toegepast worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de programma's zoals bedoeld bij artikel 19, lid 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot inrichting van de vormingen voor de eerste sessie van de bevorderingsambten en de selectieambten bedoeld bij de artikelen 19, 20 en 21 waarbij vrijstellingen worden verleend en de proeven ter bekrachti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de schijf 1999 van het Bijzonder Fonds voor het onderzoek in de Universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999029661 bron ministerie van de franse gemeenschap Leeftijdsgrens. - Afwijking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 1999, wordt afwijking van de leeftijdsgrens toegekend aan de heer Jean Detienne, geboren op 20 mei 1934, die, om pedagogische redenen, ertoe word (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 tot instelling, bij wijze van experiment, van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de stu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1985 houdende financiering van een Fonds voor het onderzoek in de Universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/1999 pub. 24/11/1999 numac 1999029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering voor het schooljaar 1998-1999 van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en van de werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999 wordt het gezondheidscentrum nr. 5601, rue des Soeurs de Charité, te Doornik, ertoe gemachtigd de benaming van erkend gezondheidscentrum te Voorme

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999011142 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 november 1997 werden, met ingang van 15 november 1996, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur de heer Paul V. J. Peetermans, adviseur bij het Bestuur Hij zal het b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999021287 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Benoeming van de voorzitter voor 1999 Bij koninklijk besluit van 26 april 1999 wordt de heer G. Stoops, Di (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007152 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2356 van 1 juni 1999, wordt de heer Régis Caen, kolonel MAB van het Vliegwezen, benoemd tot regeringsco Dit beslu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999007225 bron ministerie van landsverdediging Morele consulenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2476 van 1 oktober 1999, wordt Mevr. Cindy-K. De Meyer, opgenomen in het aktief kader van de morele consulenten en benoemd tot morele consulent tweede klasse op 1 juli 1999. B (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999000854 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 22 oktober 1999, is de heer Antoine, François, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Fernelmont . (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999021184 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Bij koninklijk besluit van 23 maart 1999 wordt Mevr. (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999021289 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Verkiezingen Bij ministerieel besluit van 6 mei 1999 : In de Klasse voor Morele en Politieke Wetenscha - de heer P type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999021479 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming Bij besluit van de Secretaris-generaal van 13 september 1999 wordt Mevr. Mahieu, Anne, gespecialiseerd technicus Het beroe type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999021273 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 april 1999 : Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : - de heer Baeck, Louis, erew - de heer Bouhar

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999021536 bron arbitragehof Arrest nr. 80/99 van 30 juni 1999 Rolnummer 1330 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57,

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999022358 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 december 1998 en 31 januari 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999022545 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 februari 1999 en 31 maart 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 24/11/1999 numac 1999011391 bron ministerie van economische zaken Raad voor de mededinging Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 99/0030 N.V. Dossche Invest/ N.V. Versele-Laga Groep N.V. Cervo/ N.V. BK Op donderdag 4 november 1999 ontving de Raad voor de mededinging een aa Middels een eer
^