B.S. Index van de publicaties van 30 november 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999003601 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (vro(...) « Rue Joseph Wauters », naast nr. 208, 1 a 1 ca in

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011400 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderparka's van het merk "Principles for Kids", type Active Sportswear PFK 028 801321/1193 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999012830 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999, dat in werking treedt op 18 november 1999, worden de heer Roland DE SMET, te `s- Paritair type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999010157 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1999 wordt de heer Pierre Delbeuck, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Centraal Bestuur van het Minist Bij kon type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999012709 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaart-maatschappijen andere dan de N.V. SABENA type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999014179 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot toekenning van een tussenkomst van het departement in het project folder voor het grote publiek over de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid in het kader van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011407 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de veiligheidshulpmiddelen voor ramen "Stabilit" type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011406 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de veiligheidshulpmiddelen voor ramen "Fensterfeststeller" type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011405 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "Kaz", model "Tin light", referte KAZ 1993 - 025 H1Z, 075 H1Z, 065 H1Z, 045 H1Z, 085 H1Z, 035 H1Z type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011404 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "TOKYO" type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011402 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "Maxturn" type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999021530 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenscha type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011401 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "MITAKE". type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999011403 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "Top", model "Best Quality"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 12 februari 1999 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de B.V.B.A. Ago Interi Die toe type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Intrekking van de voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 20 april 1999 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aan de N.V. Molderez Deze int type ministerieel besluit prom. 25/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999024019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/09/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een dotatie 1999 aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van de bouw, de renovatie en de rehabilitatie van sociale woningen : driejaarlijks inves type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/09/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitstel voor een jaar van de verhoging, voorzien in artikel 23, § 3, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de

decreet

type decreet prom. 17/05/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vakantiecentra

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999021565 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 13 oktober 1999 in zake het openbaar ministerie tegen M. Fevry, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingek « 1. S

document

type document prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999010156 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 20 oktober 1999, heeft de heer Craeybeckx, H., verkozen tot eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029674 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van een internaat verbonden aan een inrichting voor buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap in en opvangtehuis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende eigendomsoverdracht naar de provincie Waals Brabant van de school voor buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap te Nijvel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende overneming door de Franse Gemeenschap van de school voor buitengewoon onderwijs van Bierbais type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende overneming door de Franse Gemeenschap van het Gemeentelijk Instituut voor secundair onderwijs van Wolvendael te Ukkel

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999014279 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal zal op 1 maart 2000 te begeven zijn bij de Dienst Mobiliteit, Coördinatie, Controle (bij het Bestuur van het V(...) Overeenkomstig h type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999010160 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het Hof van Cassatie waarvan de voordracht toekomt aan de Senaat : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd i - plaatsvervang type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999000860 bron ministerie van binnenlandse zaken Werving in 2000 van officieren voor het operationeel korps van de rijkswacht De rijkswacht zal in 2000 een vergelijkend examen organiseren om rijkswachtofficieren aan te werven. Het betreft een examen voor kandidaat-rijkswachtofficieren houder v Aanwerv

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999010155 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 november 1999 is aan de heer Flamée, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Bij koninklijk besluit van 17 novemb Het is hem ve

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999040609 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 september 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/08/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999031395 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot bepaling van de regels voor het beheer van de Dienst voor geestelijke gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999011399 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 8 november 1999 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, ap Voor de

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999040311 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 1999, 104,27 punten bedraagt, tegenover 104,06 punten in oktober Het gezo

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 30/11/1999 numac 1999011383 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat. - Koninklijk besluit van 7 oktober 1974
^