B.S. Index van de publicaties van 2 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de oprichting van een federaal Borstvoedingscomité type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999015015 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg o type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999015012 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV e type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999015014 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, en IV, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 a type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999015013 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996 type wet prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999024008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1999, wordt met ingang van 1 september 1999, aan de heer Chantrenne, Jean, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van so De heer Cha type wet prom. 18/11/1996 pub. 02/12/1999 numac 1999015189 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 27 januari 1993 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022943 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999024048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de leden van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999012147 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 februari 1999 worden de volgende sociaal inspecteurs met ingang van 1 december 1998 door verhoging in graad bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur : Ludovicus Beck Karel Deridd type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022854 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de ondervoorzitters van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999012761 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022848 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999022850 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een ondervoorzitter van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999024036 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999003618 bron ministerie van financien Koninklijk besluit inzake de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999016363 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen in de sector dierenvoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999009982 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 wordt, op zijn verzoek, een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Blanpain, Vincent als assessor-strafuitvoering in de Franstalige commissie vo Bij kon type koninklijk besluit prom. 28/10/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999014282 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999012531 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 7 september 1998 wordt, met ingang van 1 juli 1999, eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Frans Lambert, ingenieur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Het is Bij konin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999016367 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietigingsbevel uitmaken in het kader type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999010150 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de nominatieve aanwijzing of erkenning van sommige effectieve en plaatsvervangende leden van het comité tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Bevorderingen Opdracht. - Affectatie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 september 1998 wordt de heer Roisse, Xavier, toegelaten tot de stage als industrieel ingenieur vanaf 1 Bij beslu

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999027795 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de wijze waarop de leden van de adviescommissie van het "Institut du patrimoine wallon" worden vergoed

decreet

type decreet prom. 29/03/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999033103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot tweede aanpassing van de begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999002162 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 485. - Uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998. - Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999012881 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten Advies van rechtzetting Het onderwerp van de overeenkomst gesloten op 30 juni 1999 in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, geregistreerd onder het nr. 52523/CO/210, wa (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029657 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking van de oprichtingsnorm in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de autonome basisschool van de Franse Gemeenschap te Vloesberg en toevoeging van de verbonden basisschool van Amougies aan het Koninklijk Atheneum van Anvaing-Amougies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029636 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 8 december 1989 van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen, door de Franse Gemeenschap georganiseerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 8 december 1989 van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen, door de Franse gemeenschap georganiseerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de lagere schoolverbonden aan het Koninklijk Atheneum van Durbuy-Manhay bij het Koninklijk Atheneum van Vielsalm wordt gevoegd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de lagere school te Pecq verbonden aan het Lyceum van de Franse Gemeenschap « Charles Plisnier » te Pecq bij het Koninklijk Atheneum van Moeskroen wordt gevoegd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029641 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit houdende erkenning van het Plaatselijk Centrum voor Gezondheidspromotie van Waals Brabant type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 16 januari 1996 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Cel voor pedagogische prospectie opgericht bij het besluit van 8 januari type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029638 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van de Gemeenschapscommissie voor beroepen en kwalificaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit dan de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de werkende en plaatsvervangende leden van de Geneeskundige Controlecommissie voor de Bokssport in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/03/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot beoeming van de leden van de « Conseil consultatif de prévention du Sida » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999021435 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Nationale Orden Benoemingen in de Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 25 mei 1999 worden de heren Tant, Georges Hector en Van Megroot, Jeanneau, Zij nemen hun type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999024039 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 november 1999, dat in werking treedt de dag van deze beke (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999021560 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Voordracht van een dubbeltal van kandidaten door de Kamer van volksvertegenwoordigers In zijn vergadering van 10 november 1999 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende dubbeltal van kandidaten voorgedragen voor de Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999010169 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 november 1999, blz. 43888, dien (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999010168 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechter zal de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout zijn. Deze plaats ve De kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999010167 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 juni 1999, dat in werking treedt op 14 december 1999, is de heer Ghislain, P., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioe (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999022997 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van stagedoend geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1999 wordt Dr. Renauld, Didier, met ingang v Het be type benoemingen prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 mei 1999 wordt de heer Jean-Marie Fafchamps, met ingang van 1 mei 1999 benoemd tot de graad van adjunct-sociaal bemiddelaar bij de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen. Het beroep Bij konink type benoemingen prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999012313 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 wordt Mevr. Martine Mortier met ingang van 1 februari 1999 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van ingenieur, met ranginneming op 1 februari 1998. Een beroep tot nietigv (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999011343 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Officiële resultaten van de technische contrôle van kilowattuurmeters Conform artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 december 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de i Deze lij

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999011328 bron ministerie van economische zaken Wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas Een koninklijk besluit van 17 augustus 1999 wijzigt het koninklijk besluit van 22 juli 1976 tot toekenning van een vergunn Artikel

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999010055 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 262 8 oktober 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2133/1999 van de Commissie van 7 oktober 1999 tot vaststelling van for(...) * Verordening (E

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999024038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk beslui 1° de h

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999012853 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retribu

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 02/12/1999 numac 1999031196 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 1 februari 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 7 december 1998 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist aan de heer Paul Meschain de tuchtstraf van de afze ETTERBEE
^