B.S. Index van de publicaties van 3 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999011356 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijvingen Bij ministerieel besluit van 6 oktober 1999, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit besluit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999010170 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 wordt, met ingang van 23 augustus 1999, een einde gesteld aan de functies van de heer Reyniers, F., hoofdcommissaris van de Gerechtelijke Politie bij het parket bij de rechtbank Het is type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999009607 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Protestantse eredienst. - Erkenning van parochies Bij koninklijk besluit van 3 mei 1999 wordt een protestantse parochie met zetel te Aywaille erkend. De gebiedsomschrijving van die Aan de plaats type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999010138 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Protestantse eredienst. - Grenswijziging van een parochie Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999 wordt de gebiedsomschrijving van de parochie van Bergen gevormd door het gehele gro (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999009849 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Katholieke eredienst. - Afschaffing van een kapelanij Bij koninklijk besluit van 30 juni 1999 wordt : 1) de kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, te Balen, afhangende van de h 2) de kapel type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999010139 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Protestantse eredienst Grenswijziging en erkenning van een parochie Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999 wordt : - de gebiedsomschrijving van de protestantse parochie van D - een protestant type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999016357 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 juli 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 22 februari 1999, wordt aan de heer G. Bentein, wonende te 2650 Edegem, die op 22 februari 1999 de leeftijdsgrens voor de uitoefening (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999010102 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Katholieke Eredienst. - Gebiedsomschrijving van een hulpparochie Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt de gebiedsomschrijving van de hulpparochie Sint-Martinus, te Zotteg (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999010086 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Katholieke Eredienst. - Grenswijzigingen van parochies Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999 is de gebiedsomschrijving van de parochie van Saint-Martin te Somme-Leuze, ex-Nettinne Het gehuch type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenningen. - Benoemingen Bronzen Penning voor beroepsactiviteit Koninklijk besluit van 13 juni 1996 De heer Asselman, François, Sint-Agatha-Berchem. Mevr. D'Haese, Julienne, Dendermonde. De heer De Gand, Jean, Nijvel. De De heer Eggers, Gustaaaf, type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012651 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999010152 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Tongeren type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999024027 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de bijdrage van de werkgever aan het type koninklijk besluit prom. 05/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012653 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de invoering van een barema voor de werknemers aangewo type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012652 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale vrede, syndicale premie en syndicaal vo type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de bevestiging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999024028 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999022971 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999022649 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Hernieuwing van sommige ma Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning van ontwerpers van BBP Bij ministerieel besluit van 29 april 1999 wordt de erkenning van de heer Michel LOUIS erkend als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen voor een termijn v Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999022603 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Ontslag en benoeming van een leden en hernieuwing van sommige mandaten Bij ministerieel besluit van 7 juni 19 - wordt type ministerieel besluit prom. 09/04/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999022361 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 07/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999036407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999002161 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 484. Evaluatie van de overuren

document

type document prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999011417 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand november 1999 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor el N c = 0,8408 NE = 1,2375 type document prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministrieel besluit van 2 augustus 1999 werd de N.V. Ond. V. Peeters O.I.W. erkend als ophaler van PCB/PCT vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar. Bij ministrieel besluit van 2 augustus 1999 w (...) type document prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvaloliën Bij ministrieel besluit van 2 augustus 1999 werd de N.V. Ond. V. Peeters O.I.W. erkend als ophaler van afvaloliën vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar. Bij ministrieel besluit van 2 augustus (...) type document prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministrieel besluit van 31 mei 1999 werd de N.V. RECIX geweigerd als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministrieel besluit van 2 augustus 1999 werd de B.V.B.A. FRANS DOCKX CONTAINERS gewei Bij ministrie type document prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999022941 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor pensioenen. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen van 30 augustus 1999 wordt Mevr. Sandra Delescolle, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid, met inga Bij b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1977 ter vervanging van het koninklijk besluit van 26 februari 1970 houdende oprichting van de Franstalige Jeugdraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999029642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende maatregelen inzake kinderwelzijn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overneming door de stad Doornik van de lagere school van Templeuve verbonden aan het Lyceum van de Franse Gemeenschap « Charles Plisnier » te Pecq

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Orden Orde van Leopold II. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 1996 worden : De heer Cuyvers, Antoine, Hechtel-Eksel; De heer Francart, André, Marcinelle; De heer Lemey, Eric, Kuurne; De heer Van Dyck, De heer Wery, Robert, Cin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999012248 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Orden Kroonorde. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 1996 is de heer Lucien Mahieu, Bredene, tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Gouden Palmen Koninklijk besluit van 13 juni 1996 : De heer Thierie, Karel, Kes Zilveren Palmen Konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan Bij h

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999053838 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Bogaerts, Leon Dionysius De heer Bogaerts, Leon Dionysius Josephus, geboren te Ekeren op Alvorens te besl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999010173 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 november 1999, bladzijde 43887, regel 42, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999021561 bron diensten van de eerste minister Vacante betrekking van adviseur-generaal bij de Kanselarij van de Eerste Minister Oproep tot kandidaten De belangstellende ambtenaren worden ervan in kennis gesteld dat een betrekking van adviseur- generaal bij de Kanselarij van de Eer(...) Benoemingsv type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999016368 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekkingen De betrekking van hoofd van een departement is, met ingang van 1 januari 2000, te begeven bij het Departement "Biotechnologie" van het Centrum voor (...) Dit departement is bela type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999016356 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen Openstaande plaatsen van rechter in sociale zaken - 5 openstaande plaatsen van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Neufchâteau e - 4 openst

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999003610 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 246 van 12 november 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999021557 bron arbitragehof Arrest nr. 118/99 van 10 november 1999 Rolnummer 1423 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 8 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 maart 1998 tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vla Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999022360 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van stagedoend financieel inspecteurs Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt de heer Serrien, Eric, in het Nederlandse taalkader benoemd t Het ber

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999009309 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Anglicaanse Eredienst Samenstelling van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst Bij koninklijk besluit van 23 februari 1999 : - de heer Dirk W. van Leeuwen, kapelaan, is - de heren Stua

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 03/12/1999 numac 1999011293 bron ministerie van economische zaken Belgische groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie. - Publicaties ter kritiek Publicaties ter kritiek (PE 9951) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunic(...) De opmerkingen
^