B.S. Index van de publicaties van 4 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999000701 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 2 augustus 1999 zijn de volg de onde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij Ontslag. - Vervanging Bij koninklijk besluit van 28 juni 1999, wordt, op zijn verzoek, aan de heer A. Thomaes eervol ontslag verleend uit zijn functie van lid van het beheerscomité va Bij het type koninklijk besluit prom. 24/06/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999011290 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - sociale, medische en medico-sociale diensten type koninklijk besluit prom. 24/06/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999011292 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Landbouw- en voedingsnijverheden type koninklijk besluit prom. 24/06/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999011291 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - sociale, medische en medico-sociale diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 januari 1999 wordt de heer Huts, Christian, vertaler-revisor , met ingang van 1 januari 1999, volgens de regelen van de vlakke loopbaan, bevorderd tot de graad van vertale(...) Bij koninklijk besluit van 25 ma type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999014234 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoemingen van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger bij de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999022252 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 16 maart 1999 wordt de heer Delambre, Philippe Jacques G., geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 1999, eervol ontslag uit zijn ambt De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999022473 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 mei 1999 wordt de heer Lechat, Hubert, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 1999, ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999012711 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Arbeidsraad. - Hogere ambten Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, dat uitwerking had met ingang van 15 juli 1999, wordt de heer Glorieus, Jean, adjunct-secretaris, belast met het hoger ambt van secretaris. Bij koninkli (...) type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012607 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - financi type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012176 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 18 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - wijzigin type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999024061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999014230 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende terugbetaling van bijkomende reiskosten aan sommige personeelsleden van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012398 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocol akkoord van 14 mei 1997 - wijzigin type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012303 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - werkgeleg type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 7 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - arbeidsdu type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999016369 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012600 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 06/05/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999003631 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1999 van de Nationale Loterij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999012708 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Verlenging van erkenningen en erkenning van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseur Bij ministeriële besluiten van 29 september 1999 worden de erkenningen verleend aan de cursus van niveau I, ingericht door het Hoger Ins Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999012312 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Overlegcomité voor het kaderpersoneel Benoemingen Bij ministerieel besluit van 2 april 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 1995 worden benoemd tot leden van het Overlegcomité voor het kaderpersoneel : 1° als vertegenwoordig Gewone le type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999012233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk Eervolle ontslagen en benoemingen van werkende leden Bij ministerieel besluit van 2 april 1999 : 1) wordt eervol ontslag uit haar functies van werkend lid, dat één der meest representati 2) wordt de

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999027799 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de vertegenwoordigers binnen het opvolgingscomité ingesteld bij het gewestelijk bankprotocol - Dioxinecrisis

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999021569 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 november 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 november 199 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999014200 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de opleidingseenheid « De Euro : rol en implicaties » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1998 pub. 04/12/1999 numac 1999029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het naslagdossier van de afdeling getiteld « Gegradueerde informatica » gerangschikt in het niveau van het economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale prom type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999029686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verlening van de vergunning aan de N.V. « Le Téléachat, Liberté, Tranquilité, Amitié », afgekort : « L.T.A. », voor de productie van een televerkoop-dienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 december 1989 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan de diensten voor forensische welzijnszorg, gewijzig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999029685 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan de « S.A. TVI » de vergunning wordt verleend om televerkoop-programma's uit te zenden

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Voor de type beschikking prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999010182 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 12 augustus 1999 werd de heer Cobbaert, A., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 23 december 1999 (...) type beschikking prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999010180 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van de procureur-generaal van 17 november 1999, is aan de heer De Mond, F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om, tijdelijk het ambt van openbaar ministerie waar t (... type beschikking prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Voor de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999015272 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kabinet van de Vice-Eerste Minister. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 en met ingang van 1 augustus 1999 wordt de heer Yves Roger, directeur bij het Ministerie van Financiën, benoemd tot Adjunct-Kabinetschef van de Vice-Eers (.. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999012542 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juni 1999 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Jean-Pierre Rousseau, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers van het beheers Bij hetze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999015273 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 en met ingang van 1 september 1999 wordt de heer Alex Van Meeuwen, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de Buitenlandse Dienst, b (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 mei 1999 wordt Dr. De Muynck, Hendrik, met ingang van 1 maart 1999, in vast dienstverband benoemd tot de graad van geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buiten De datum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999010181 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden g Voor elke k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999010179 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 is Mevr. Francotte, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 9 no Bij ministeri

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999014227 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type vergunning prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999014149 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te land Ongeregeld vervoer Machtigingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999015269 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 17 november 1999 hebben H.E. De heer Mawdo Harley Nuru Touray, de heer Thomas Mayr-Harting, de heer Kelebert Nkomani en Mevr. Hanna Simon Ghebremedhin de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de gel Begel

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999010178 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Gent en van de provincieraad van Oost-Vlaanderen tot een plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Gent. Kandidaten voorgedragen, in dezelfde orde, door Eerste kandi

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999000760 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij type erkenning prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999000756 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - In Bij type erkenning prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999000758 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 B Applianc

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/12/1999 numac 1999021547 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 106/99 van 6 oktober 1999 Rolnummer 1733 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 19, derde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, sa wijst na beraa
^