B.S. Index van de publicaties van 7 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/10/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999022892 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999022891 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999010171 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 wordt op haar verzoek, met ingang van 24 september 1999, een einde gesteld aan de functies van Mevr. Pilet, M., Het is haa type koninklijk besluit prom. 13/10/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Fléron, Olne, Soumagne en Herve van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999014242 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Zaventem van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999014241 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddelijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Chaudfontaine van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024058 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024057 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als orthopedist te verkrijgen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van type koninklijk besluit prom. 05/10/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024041 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999022329 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999024033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 1998, wordt aangevat de procedure tot bescherming als geheel, wegens hun historische, art - Goede Beg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels en de bedak Afbakening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999031190 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 1999 wordt beschermd als monument, omwille van haar historische en artistieke waarde, de totaliteit van de Sint-Bonifatiu Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 april 1999 worden ingeschreven op de bewaarlijst als geheel omwille van hun historische en artistieke waarde, Afbakening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 1998 wordt beschermd als landschap wegens zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, de Vogelzang gelegen te Ander Afbakeni

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/12/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999000890 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999021575 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij zes vonnissen van 15 juli 1999 in zake het Waalse Gewest tegen N. Vandenhemel, R. Denutte, de n.v. Agro Ecologique de Buvrinnes, A. Herbage, L « Zijn type bericht prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999010132 bron ministerie van justitie Staatsveiligheid. - Bericht Nieuw adres van de Staatsveiligheid vanaf 14 december 1999 : Bestuur van de Veiligheid van de Staat Koning Albert II-laan 6, bus 2 1000 Brussel

document

type document prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999022990 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid van 8 september 1999, wordt de heer Jean-Marie Hennequière, bestuurschef bij Rijksdienst vo (...) type document prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999022826 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 25 juni 1999 wordt de heer Jean-Luc Cosquet, bestuursassistent 20E bij de Diensten van Eerste Minister Bij beslu type document prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999022827 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Vrijwillige mobiliteit Bij besluit van het beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten v (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999022915 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Behe - wordt Mevr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999000881 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 5 oktober 1999 heeft de algemene vergadering van de Raad Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999010184 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei : 1, vanaf 11 mei 2000; - - Brussel : type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Administratie van de arb(...) Voorwaarden : 1

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999008333 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) (**** 1) voor de **** van de **** **** (**** van de **** **** en de **** Wetenschappelijke Instellingen) (...) Rangschikking van de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/12/1999 numac 1999010183 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 1999, in werking tredend op 31 december 1999, is mevrouw Peytier D., hoofdgriffier van het vredegerecht van het zevende kanton Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag Bij koninkl

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 03/05/1999 pub. 07/12/1999 numac 1999012376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II van titel II, hoofdstuk IIbis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming wat de vaststelling van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft
^