B.S. Index van de publicaties van 9 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/07/1961 pub. 09/12/1999 numac 1999000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop . - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 12 januari 1999 genomen in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 be type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999000862 bron ministerie van binnenlandse zaken Toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid Aanvullende lijst bij de in het Bel Provin type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999000902 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Tuchtstraf Bij koninklijk besluit van 9 november 1999, wordt de heer François Achten, politiecommissaris te Waasmunster, bij wijze van tuchtmaatregel geschorst voor een periode van drie maanden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999010153 bron ministerie van justitie Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. - Erkenningen Bij koninklijk besluit van 16 november 1999, wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « A.S.B.L. Aide sociale aux justiciables », met zetel te 7000 Bergen, chemin de la Bij k type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999000168 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van 1994 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 ju type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012610 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van artikel 8 van de wet van 26 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012459 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing genomen op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 in het Paritair Comit type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012292 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de wijziging van de statuten van het « Fonds type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012411 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012412 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999003639 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 06/05/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999000282 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van 1995 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 ju type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999000645 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van 1996 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 ju type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012373 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende vormings- en tewerkstellingsinit type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012381 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de eindejaarspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999022415 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Algemeen Coördinatiecomité. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 5 november 1998 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1998, wordt de heer Demarrée, S., benoemd tot werkend lid van het Al Bij mi type ministerieel besluit prom. 25/11/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999011419 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de miniatuur bestelwagen van het merk « KINTOY » type ministerieel besluit prom. 25/11/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999003634 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Easdaq N.V.

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999016370 bron ministerie van middenstand en landbouw Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Gemeenschappelijke landbouwpolitiek. - Stelsel van de restituties bij uitvoer en van de invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten Het koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezighede(...) Anderzijds type omzendbrief prom. 09/12/1998 pub. 09/12/1999 numac 1999000644 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Artikel 65 van de wet van 15 juli 1996. Wijzigingen aangebracht bij het arrest van het Arbitragehof van 22 april 1998 . - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 19/04/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999000521 bron ministerie van binnenlandse zaken Rondzendbrief betreffende het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor en de opvang van Kosovaarse vluchtelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 17/05/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999000655 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de Kosovaarse familieleden van in België verblijvende personen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 11/05/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999000649 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor en de opvang van Kosovaarse vluchtelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 07/12/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999002163 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 486 - Eindejaarstoelage 1999

document

type document prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999010166 bron ministerie van justitie Veiligheid inzake Kernenergie De Veiligheid inzake Kernenergie deelt u de naamswijziging mede van het gedeelte van de Emiel Jacqmainlaan waar haar kantoren gevestigd zijn. Nieuw adres vanaf 14 december 1999 : Koning Albert II-laan, nr. 6, De nummers va

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999022913 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 1999 dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1999 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beh - wordt de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999000901 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 18 november 1999, is de heer Goffaux, Francis, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Jemeppe-sur-Sambre . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999010192 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel . De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief t(...) (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999010191 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 november 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 1999, is het aan de heer Bethlen, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Ton Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999021510 bron arbitragehof Arrest nr. 110/99 van 14 oktober 1999 Rolnummers 1384, 1385, 1415, 1419, 1420, 1434-1437, 1441-1443, 1455, 1463, 1465, 1467, 1468, 1472-1474, 1481, 1483, 1487-1489, 1491-1574, 1579, 1580, 1591, 1597, 1598, 1601, 1603, 1606-1610. In zake : de Het Arbitr

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999022255 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik waarvoor in de loop van het jaar 1998 een toelating is verleend Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999000803 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit de **** type vergunning prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999000798 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** de **** type vergunning prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999000802 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwing Bij ministerieel **** de he type vergunning prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999000804 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 4 **** de ****

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 09/12/1999 numac 1999011416 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^