B.S. Index van de publicaties van 14 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/02/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000369 bron ministerie van binnenlandse zaken Administratieve taken van de politiediensten. Toepassing van artikel 25 van de wet op het politieambt. - Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 7 april 1995 over hetzelfde onderwerp. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999016377 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 november 1999 wordt met ingang van 1 januari 2000, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een departement verleend aan de heer Charles Boucque die aanspr(...) Bij hetzelfd type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000723 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van 1990 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 13/10/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999014280 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000651 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van 1991 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000370 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van so type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000388 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming van de p type koninklijk besluit prom. 15/06/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000499 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot regeling van de bewapening van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000283 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 10 december 1998 tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoering type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999024060 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/03/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000185 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 tot uitvoering van artikel 32 van de wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000170 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 januari 1995 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een r type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999024087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000205 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van artikel 243 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999027804 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 12 oktober 1999 wordt de heer Suray, vertegenwoordiger van de "S.T.P. Namur", voor een termijn van vijf jaar erkend als controleur van eenheden voor individuele zuivering. Deze erkenning heeft het Bij ministerieel bes type ministerieel besluit prom. 01/12/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999003640 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het accijnsstelsel van minerale olie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999027805 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Waalse Regering van 30 november 1999 wordt de heer Frédéric Delcor met ingang van 30 november 's avonds eervol ontslagen uit zijn functies van kabinetschef van de Minister-Presid Bij be

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999021597 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Alfons Westgeest, wonende te 1560 Hoeilaart, Willem Degreefstraat 37, heeft op 8 novembe is goed

document

type document prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999020026 bron kamer van volksvertegenwoordigers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Benoeming van de vaste leden van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten Tijdens haar plenaire vergadering van 18 november 1999 is de Kamer van volksvertegenwoordigers overgegaan(...) Werden benoemd voor ee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999010205 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 1999. - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het Deze plaatsen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999010209 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 is de aanwijzing van Mevr. Muylaert, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van Het ber

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999021539 bron arbitragehof Arrest nr. 94/99 van 15 juli 1999 Rolnummer 1375 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, samengesteld uit wijst na beraa

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999016366 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1999 wordt de heer Dispas, Marc, met ingang van 1 oktober 1999 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum voo (...

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999000954 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een Nederlandstalig of Franstalig technisch medewerker PIA (Project Implementatie ASTRID)(...) De thans vacante bediening staat open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kan

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999012860 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 22 november 1999 is de N.V. Van Eijk AVB, Wachtebekestraat 177, te 9060 Zelzate, erkend geworden in k(...) Bij ministerieel besluit van 22 nove type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 14/12/1999 numac 1999012861 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 22 november 1999 zijn de N.V. SGS Depauw & Stokoe (SGS Laboratory Services), Haven 407, Polderdijk(...) Meten van de luchtverontreiniging in de werkplaa
^