B.S. Index van de publicaties van 17 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012778 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vaststel type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012407 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999022936 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen « Gemeenschappelijke Verzekeringskas van Bouwwerk, Handel en Nijverheid APRA », gevestigd te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012684 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012674 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de aanpassing van de reële lonen type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012672 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012673 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012689 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de eerste carensdag type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012769 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de voortgezette opleiding type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012746 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de interpretatie van de tabel in verband me type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012838 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 08/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999000872 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kenteken type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999021601 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1985 houdende de benoeming der leden van de Commissie bedoeld in artikel 14 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van ha type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999021584 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijziging van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999010220 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 2 december 1999 : - is de heer Verstreken, A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is d Bij koninklijk b type koninklijk besluit prom. 02/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999024017 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999024075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproeps type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999021600 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1983 houdende de benoeming der leden van de Commissie voor de vakbondspremies type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999003642 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 en het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat het codenummer van de postrekeningen voor de storting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999022934 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 29/10/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999024086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, laatste lid, van het koninklijk besluit van 23 april 1997 tot uitvoering van artikel 18 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999027809 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 23 november 1999 wordt de beslissing van 29 juni 1999 goedgekeurd waarbij de algemene vergadering van de "Intercommunale d'oeuvres médico-sociales des arrondissements de Tournai-Ath-Mouscro MOESKROEN.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999036467 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 1991 houdende inrichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999036454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende het onderwijs aan huis

decreet

type decreet prom. 16/12/1998 pub. 17/12/1999 numac 1999027753 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999002153 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 487 betreffende het verlenen van dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes en bloedplasma type omzendbrief prom. 14/12/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999002171 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 488 betreffende halve dag dienstvrijstelling op vrijdag 24 december 1999

document

type document prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008389 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwijzingsprocedure van assessoren in de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (EFG99817). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen : 1. Berrendorf, Marie François, (...) 2. Nickels, Marie-Noë type document prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008390 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwijzingsprocedure van assessoren in de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (EFG99818). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen : 1. Nickels, Marie-Noëlle,(...) 2. Namur, Dominique, Gembloux type document prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999012904 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 15 oktober 1999 werd de heer Moinil, André, werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pla (... type document prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999010174 bron ministerie van justitie AKTE VAN DE REGERING Huwelijksakte Nr. 708 Het jaar negentienhonderd negenennegentig op vier december, te tien uur, voor Ons, Hoogwelgeboren Heer François-Xavier Ridder de Donnea, Minister van Staat, Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordige Zijne Kon

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999029669 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van boeken, tijdschriften en documenten voor de jaren 1999 tot 2001

arrest

type arrest prom. 05/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de directeur-generaal tot aanstelling als controleur bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel »

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999010219 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 1 oktober 1999 werd de heer Crombez, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 7 januari 2000, om het amb (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999021274 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Publicatie van de rekeningen van 1998 en de begroting voor 1999 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de beheerscommissie en go Voor de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008462 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige ingenieurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige ingenieurs (rang 10) (m/v) voor de Technische Inspectie bij de Administratie van de Arbeidsveiligheid van het Ministeri(...) Er is m type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999024082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Vacante betrekkingen van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Twee betrekkingen van adviseur-generaal zijn te begeven in de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerh(...) Deze betrek

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008193 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs voor de Administratie Media (Ministerie van de **** ****) (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008229 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs (rang ****1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008361 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****) (****99013).(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008306 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van een Nederlandstalige programmeur (m/v) voor het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) (ANV99015). - Uitslagen Er zijn geen geslaagden. type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008360 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van een Nederlandstalige mannelijke technicus (rang C1) voor de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Ruiselede - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaams(...) Rangschikking van type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008344 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** assessoren-sociale reïntegratie voor de commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 3. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008332 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen en diensten (ANV99009). - Uitslagen 1. Graindourze, Luc, Borgloon 2. Placlet, Koen, (...) 3. Kools, Ingrid, Antwerpen type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008233 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs bouwkunde voor het Ministerie van de **** **** (****99007). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten va(...) 1. Van ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008293 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van een mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige gegradueerd verpleg(st)er (rang B1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel (ANV99008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen vo(...) 1. Er type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008339 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor sommige **** openbare instellingen en diensten (****99006). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. ****, ****, Over type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008253 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technische assistenten (****/****) (rang ****1) voor het **** voor de **** van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de **** (****) (****(...) **** van type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008198 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici voor de **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008394 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs (rang ****1), voor de Dienst **** van de ****.****. **** en **** **** **** (****99018). - Uitslagen 2. **** ****, ****, **** 3. type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008378 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur bij het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (**** van de **** ****) ((...) **** van de geslaagde kandidaten **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008425 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** (rang 26) technische assistenten (****, elektriciteit of burgerlijke bouwkunde) - Ministerie van **** (****99818). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008335 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige bestuursassistenten bij het College van de federale ombudsmannen (ENG99807). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. De Soeter, Kat(...) 2. Van Dro type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008343 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** assessoren-**** voor de commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. (...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008234 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** auditeurs voor het College van de Federale Ombudsmannen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008235 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** attachés voor het College van de Federale Ombudsmannen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. Ekka, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008424 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** speciaal assistenten voor de Afdeling Geotechniek voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****) (****99035) Ui(...) **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008396 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** programmeurs , voor de **** **** (****99033). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ka(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008439 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen (rang ****1) voor de Diensten van de **** **** (Ministerie van de **** **** en de **** **** Ins(...) Rangschikking van de **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008421 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke adjuncten van de directeur (personeelswerk) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen (ANV99032). - Uitslagen 1. Haegeman, Katrien, Oosterzele 2. Coose(...) 3. De Boeck, Wo type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008388 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor de diensten van de **** regering (Ministerie van de **** **** en de **** ****(...) Rangschikking van de geslaagde type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008423 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****) (****99022). - Uitslagen Rangschikking van ****(...) 1. **** ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008386 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige programmeurs , (rang B1), voor de Vlaamse Milieumaatschappij (ANV99023). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. Smet, Ivan, Gentb(...) 2. Nysten, A type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008210 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor de **** **** (****98041). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten(...) 1. ****, ****, Tienen 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008466 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige adjunct-adviseur (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige adjunct-adviseur (algemene kwalificatie) (m/v) voor de ministeries en de instellingen die aan het s(...) Toelaatbaarheidsvereisten type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008464 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige veiligheidsbeambten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige veiligheidsbeambten (rang 30) voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie van (...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008474 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-penitentiaire assistenten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-penitentiaire assistenten (m/v) (rang 20) voor het Directoraat-generaal Strafinrichtinge(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008453 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) (m/v) voor de diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse Open(...) Het Vast Wervingssecre type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008451 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige deskundigen (rang B1) (m/v) voor de diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse Openbare Instelli(...) Het Vast Wervingssecreta type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008452 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige deskundigen (rang B1) (m/v) voor de diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse Openbare Instellingen(...) Het Vast Wervingssec type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008455 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige mannelijke deskundigen (rang B1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Ruiselede van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie v(...) Het Vast Wervingssecretariaa type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008470 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige attachés (niveau A) (m/v) voor het ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Een wervingsreserve van Nederlandstalige Att(...) Functiebeschrijving en -vereisten : type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008449 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige attachés (niveau A) (m/v) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Een wervingsreserve van Nederlandstalige attachés (alge(...) Situering : zie examen type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008454 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige vrouwelijke deskundigen (rang B1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Beernem van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie (...) Het Vast Wervingssecretariaat type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008476 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-technisch assistenten Het Vast Wervingssecretariaat legt wervingsreserves aan van Nederlandstalige adjunct-technisch assistenten (m/v) (rang 20) voor het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van het (...) ANG99830 type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008461 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige verificateurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige verificateurs (rang 26) (m/v) voor het Ministerie van Financiën. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. 2. aan de diens type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008457 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige paramedici (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige paramedici (laborant) (m/v) (rang 26) voor het laboratorium van het Fonds voor de Beroepsziekten. Functie(...) Toelaatbaarheid type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008448 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Duitstalige verificateurs bij een fiscaal bestuur Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Duitstalige verificateurs (rang 26) (m/v) bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van Financiën. Functiebes(...) Taalgebru type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008460 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (vorming) (m/v) (rang 10) voor het directoraat-generaal Strafinrichtingen van het Mi(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008458 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (scheikunde) (m/v) (rang 10) voor het laboratorium van het Fonds voor de Beroepsz(...) Functiebeschri type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008459 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige directeurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige directeurs (m/v) (rang 10) voor het directoraat-generaal Strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie. Functieb(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008456 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige geneesheren Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige geneesheren (m/v) (rang 10) voor het Fonds voor de Beroepsziekten. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. 2. een gedrag heb type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008463 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (dek) (rang 10) (m/v) voor het Ministerie van Verkeer en Infrastruktuur - Best(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008465 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige programmeurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige programmeurs (rang 26) (m/v) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het rijk(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008467 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige vertalers (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige vertalers (Frans-Nederlands) (m/v) voor de ministeries en de instellingen die aan het statuut van het federaal (...) Toelaatbaarheidsvere type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008475 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige verslaggevers Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige verslaggevers (m/v) bij de Dienst voor de Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken. Functiebeschrijvi(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008471 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige attachés (niveau A) (m/v) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Een wervingsreserve van(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement. type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008469 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige ingenieurs (niveau A) (m/v) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Een wervingsreserve v(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement. type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008468 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige ingenieurs (niveau A) (m/v) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Een wervingsreserve van Ned(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenregle type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008437 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** industrieel ingenieurs , (****/****) voor het **** van **** (****) van het **** van Middenstand en **** (****99025). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde (...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008434 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** (rang 10) industriële ingenieurs - elektriciteit, ****, mechanica - Ministerie van **** (****99039). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten va(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008447 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs (rang 10), voor het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur - Bestuur van de **** en van ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008172 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen (rang ****1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****) ((...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008195 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) voor de Vlaamse Landmaatschappij (ANV98023). - Uitslagen 1. Gellinck, Liesbeth, Ruddervoorde 2. Simoens, Caroline, Oosterzele 5. Struyf, Piet, Leuven 6. Vancauw type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008211 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur en het Instituut voor Natuurbehoud (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008245 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** voor het **** **** voor Zelfstandig Ondernemen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008242 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige deskundigen (rang B1) voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV98031). - Uitslagen 1. Lodewyckx, C(...) 2. De Bent, Veerle, Kessel-Lo (L type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008191 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjuncten van de directeur voor ruimtelijke ordening (rang ****1) voor de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen - Departement Leefmilieu en ****(...) Rang type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008239 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen (rang ****1) voor de **** **** (****98048). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008170 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****99001). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten va(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008438 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technisch assistenten-tekenaars (mechanica) (rang 26) voor het **** **** **** - Ministerie van **** (****99029). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagd(...) **** **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008441 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-technici in de grafische kunsten- vakgroep logistiek voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Ministerie van Justite (ANG98833). - Uitslagen Raangschikking van de geslaagde kandidaten van het (...) Jacobs, Dan type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008432 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** burgerlijke ingenieur telecommunicatie voor het Ministerie van Landsverdediging . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008436 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** gespecialiseerde technici der ****, met kennis van de **** taal, voor de afdeling «*****» voor het Centrum voor Landbouweconomie - Ministerie van **** **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008472 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige assistenten (niveau B) (m/v) voor het ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Een wervingsreserve van Nederlandstalige (...) Functiebeschrijving en -vereisten : type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008440 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Wervingen. - Uitslagen **** van een **** van **** inspecteurs van **** (****/****) voor het **** **** van de **** van **** (****98829). - Uitslagen **** van de geslaagde ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008433 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** vertaler-revisor ****-****-**** voor Federaal Departement . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd :(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008473 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige assistenten (niveau B) (m/v) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Een (...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement. Deelnemingsvoor type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008442 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** inspecteurs van financiën voor het **** **** van de Inspectie van **** (****98829). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen (...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008431 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de ministeries en instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het rijkspersoneel (ANG98031). - Uitslagen Rangschikking van de geslaag(...) 1. Gilbert, Lee type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999008450 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige kamerbewaarders met voldoende kennis van het Frans (niveau lager secundair onderwijs) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Een wervingsreserve Nederlandstalige kamerbewaarders met voldoende kennis van het(...) Functieb

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999010221 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 december 1999 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen, Mevr. Elants, A.-M., advocaat; - Hasselt, de heer Lettens, S., advocaat; - Willebroek, de he

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999012901 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retribu

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 17/12/1999 numac 1999010206 bron ministerie van justitie Hof van Cassatie. - Vergelijkend examen voor referendarissen I. Het Hof van Cassatie zal, overeenkomstig artikel 259quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor II. De
^