B.S. Index van de publicaties van 18 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999011440 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de plastic kandelaar van het merk "MERLY" type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012742 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012794 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de inning en de aanwending van de bijdrage van 0,10 pct. van type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012828 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012831 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999000923 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepenen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 29 november 1999, genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012842 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 betreffende type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999000841 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 oktober 1999, wordt het ontslag aangeboden door de heer Philippe Busquin uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Seneffe, provincie Henegouwen, arrondissement Charleroi, aanvaard. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999000773 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 wordt aan de heer Maurice Franssen, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Chimay, arrondissement Thuin, provincie Henegouwen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999010226 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 10 december 1999 : - is een notariële standplaats te Tienen, op verzoek van de titularis, naar Boutersem overgebracht; - is Mevr. Maquoi, G., notaris ter standplaats Tienen, benoemd tot notaris te - is een notari type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012680 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012764 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999010194 bron ministerie van justitie Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « Aide sociale aux Justiciables de l'Arrondissement judiciaire de Mons », m (. type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012258 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernem type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012858 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de warenhuizen type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999007264 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de bezoldigingsregeling van het militair personeel dat wederoproepingen of trainingsprestaties van korte duur volbrengt type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012391 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de sociale vorming en voorlichting type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999012256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 19

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/08/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999014210 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming tot ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van het statutair personeel van de Radio Maritieme Diensten type ministerieel besluit prom. 31/10/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999014276 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, overgedragen aan Belgacom teneinde onmiddellijk de tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999011435 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas type ministerieel besluit prom. 31/08/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999016391 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 18/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999016365 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999016390 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999011461 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de basisprincipes betreffende de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/12/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999027810 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een ambtenaar die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer in het Waalse Gewest moet vaststellen

decreet

type decreet prom. 09/12/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999029706 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het taalkundig, cultureel, educatief en wetenschappelijk samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapsregering van België en de Regering van de Franse Republiek

document

type document prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999042012 bron ministerie van financien

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 1998 houdende toepassing van artikel 10 van het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal geografische gebieden voor het confessioneel vrij basisonderwijs met toepassing van artikel 13 van het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basissch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 1999 houdende bepaling van het aantal geografische gebieden voor het confessioneel vrij basisonderwijs met toepassing van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999029693 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1999 betreffende de bescherming van de minderjarigen tegen de televisieprogramma's die

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999000840 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 1999, wordt de heer Yvon de Valeriola benoemd tot burgemeester van de gemeente Seneffe, provincie Henegouwen, arrondissement Charleroi, ter vervanging van de heer Philippe Busquin, Bij kon

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999053808 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Masuy, Gisèle Masuy, Gisèle Elvire Désirée Julia Ghislaine, weduwe van Draye, Fernand, gebo Alvorens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999010227 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1, vanaf 1 april 2000. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden De kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999010229 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, is Mevr. Schils, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor ee Het ber

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999003630 bron ministerie van financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 november 1998 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE » genaamd, een openbare - van type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999003629 bron ministerie van financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « MAGICO » genaamd Overeenkomstig artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « MAGICO » genaamd, een openbare - van type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999003628 bron ministerie van financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd Overeenkomstig artikel 7, type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999003626 bron ministerie van financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « 21 » genaamd Overeenkomstig artikel 7, type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999003627 bron ministerie van financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « PRESTO » genaamd Overeenkomstig artikel 7,

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999010230 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Antwerpen en van de provincieraad van Antwerpen tot een plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Antwerpen Kandidaten voorgedragen door het hof van bero Eerste kand

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999024054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 22/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999024053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999011418 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 25 november 1999 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, Koffie

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 18/12/1999 numac 1999016364 bron ministerie van middenstand en landbouw Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen Huishoudelijk reglement. - Goedkeuring Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1999 is het op 30 maart 1999 door de vroegere Hoge Raad voor de Middenstand vastgestelde en (...)
^