B.S. Index van de publicaties van 21 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999041312 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999011454 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbieden van het op de markt brengen van het dienblad in verzilverd metaal van het merk « Silver » type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012763 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012747 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012687 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 bet type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012818 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012811 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de sectorale definitie van nachtarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999010231 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Gerechtelijke Politie. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 november 1999, de heer Devillet, B., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wordt me Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999010240 bron ministerie van justitie Notariaten Bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 is aan de heer Cruyt, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Dit besluit treed Bij koninklij type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de socio-c type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999024091 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999022978 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie van 10 665 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie voor de uitvoering van het project voor de bijstand aan de Kosovaarse oorlogsvluchtelingen in België type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999014291 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk Besluit houdende wijziging van artikel 105bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999010176 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016402 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietingsbevel uitmaken in het kader v type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016398 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 betreffende een vergoeding voor de producenten van pluimvee in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een vergoeding voor de melkproducenten in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999011462 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de kleinhandel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van bepaald vuurwerk van groot kaliber type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016401 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de runderen het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016400 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999003646 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 december 1996 1999 2001 - 2003, voor de periode van 18 december 1999 tot 17 december 2001 bevestigt type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016399 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999036499 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Afdeling Bos en Groen. - Jachtexamen 2000 Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, wordt op zaterdag 29 (...) De aanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999036455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herlibellering van de organisatieafdelingen van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999027814 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999021578 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 november 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 november 199 Die zaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999029653 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorschriften voor een degelijke opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 24 juli 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het secundair onderwijs m type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het jaar 1999-2000

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999000967 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 2 december 1999 is de heer Stevens, Jean, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Erquelinnes . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999010241 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1. Met toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zal deze rechter ge Dit vacante a

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999010239 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 december 1999 : - is de heer Van Praet, A., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, benoemd tot ondervoorzitter in deze rechtbank; - zijn benoemd tot plaatsvervange - in het vr

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 21/12/1999 numac 1999003636 bron ministerie van financien Administratie der Thesaurie Kalender van de uitgiften van schatkistcertificaten voor het jaar 2000 Kalender van de uitgiften van schatkistcertificaten voor het jaar 2000 genomen in uitvoering van de artikelen 5 van 20 van het ministerieel bes Voor de ra
^