B.S. Index van de publicaties van 22 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/1998 pub. 22/12/1999 numac 1999015024 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Protocollen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999014159 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 1999, wordt aan de heer De Saeger, Jozef Gustaaf, met ingang van 1 januari 2000, eervol ontslag verleend uit zijn functies van industrieel ingenieur. Hij wordt gemacht Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999011217 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt aan de heer Gilson, Alain Y. J.-P., informaticus bij het Bestuur Economische Informatie, met ingang van 1 juli 1999 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999015147 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur Overplaatsing via vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 juni 1999 wordt Mevr. De Loy Vermeulen, Anita, informaticus bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek , overgep(...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999010225 bron ministerie van justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Zittijd maart 2000 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologat(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999000607 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een bestand van stadionverboden type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999015252 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt, met ingang van 1 januari 2000, aan de heer André Regnier, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer André Regnier wordt vergund z (... type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999016387 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in primeur- en bewaaraardappelen type koninklijk besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999010211 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de Duitse vertaling van vijf bijlagen van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999027815 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 22 september 1997 wordt het gebied "Mare de Sohier" erkend als biologisch waardevol vochtig gebied in de zin van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 8 juni 1989 : - gemeente Welli Bij ministerieel be type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999016342 bron ministerie van middenstand en landbouw Aanwijzing van een aangenomen dierenarts Bij ministerieel besluit van 24 september 1999 wordt de heer Jacobs, Ronny, aangenomen dierenarts te Arendonk, aangewezen voor het onderzoeken en vaststellen van inbreuken op de wetten van : - 15 juli - 14 augus type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999027818 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 14 september 1999 worden artikel 1, 1°, vijfde streepje, en artikel 1, 2°, vijfde streepje, van het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de re - Me type ministerieel besluit prom. 02/12/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999011436 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 36 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999010177 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel Bij ministerieel besluit van 17 november 1999 is de heer P. Demolin, benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Verviers. type ministerieel besluit prom. 13/09/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999011326 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 77 houdende erkenning, en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999011287 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 76 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 26/05/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999011214 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 5 houdende erkenning van een persoon die kredieten met een sociaal doel toekent in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 01/12/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999016378 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende maatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie en ten aanzien van het handelsverkeer voor verwerkte dierlijke eiwitten en dergelijk eiwit bevattende producten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 1999 worden ingeschreven op de be(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vrijwaring van het erfgoed. - Inschrijving op de bewaarlijst als monument en gedeeltelijk als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 1999 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als monument en gedeeltelijk als (... type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als monument het geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 1999 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als monument, vanwege zijn historische en arti (...)

decreet

type decreet prom. 18/10/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999033116 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 1998 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum

document

type document prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vrijwaring van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 1999 wordt ingeschreven op de(...) type document prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999048194 bron ministerie van justitie Onderstaande bladzijde vervangt de verkeerde bladzijde 48194 in het Belgisch Staatsblad van 21 december 1999. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 11/03/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999027816 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999021563 bron diensten van de eerste minister Kabinet van de Eerste Minister Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 1999, dat in werking treedt op 15 november 1999, wordt aan de heer Dubuisson, Paul, adviseur bij de Diensten van de Eerste Minister, eervol ontslag ver Bij konink

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999053840 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Leemans, Joseph Leemans, Joseph, echtgescheiden, geboren te Schaarbeek op 1 april 1921, in Alvorens te besl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999020067 bron wetgevende kamers - senaat BELGISCHE SENAAT Tweede oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Senaat zal, overeenkomstig art. 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, opnieuw(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999010246 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 2 . - te Mechelen : 1 (vanaf 13 juni 2001). - te Turnh(...) - te Brussel : 26 (waarvan 21 vanaf 1 september 2000; 1 vanaf 15 november

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999008486 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van bewakers voor de Provincie Waals-Brabant Examen nr. EFG99309 Er wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Franstalige bewakers (niveau 3) voor de Provincie Waals-Brabant aangelegd. De Bestendige Deputatie st(...) De wervingsre type aanwerving prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999008487 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van zwemmers-redders voor de Provincie Waals-Brabant. - Examen nr. EFG99310 Er wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Franstalige zwemmers-redders (niveau 3) voor de Provincie Waals-Brabant aangelegd. De Beste(...) De wervingsr type aanwerving prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999008485 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van administratief bedienden voor de Provincie Waals-Brabant. - Examen nr. EFG99308 Er wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Franstalige administratief bedienden (niveau 3) voor de Provincie Waals-Brabant aan(...) De wervingsr type aanwerving prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999008484 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van administratief bedienden voor de Provincie Waals-Brabant. - Examen nr. EFG99307 Er wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Franstalige administratief bedienden (vroeger opsteller) (niveau 2) voor de Provinc(...) De wervingsr type aanwerving prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999008483 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van bijzonder gegradueerden (niveau 2+) voor de Provincie Waals-Brabant. - Examen nr. EFG99306 Er wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Franstalige bijzonder gegradueerden (gegradueerde (...) De wervingsreserve blijft geduren type aanwerving prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999008482 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van bijzonder gegradueerden (niveau 2+) voor de Provincie Waals-Brabant. - Examen nr. EFG99305 Er wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Franstalige bijzonder gegradueerden (gegradueerde(...) De wervingsreserve blijft gedurend type aanwerving prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999008480 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van bureauchefs voor de Provincie Waals-Brabant. - Examen nr. EFG99303 Er wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Franstalige bureauchefs (vroegere graad : bestuurssecretaris) (niveau 1) voor de Provincie Waals(...) De wervingsr type aanwerving prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999008481 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van administratief bedienden voor de Provincie Waals-Brabant. - Examen nr. EFG99304 Er wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Franstalige administratief bedienden (niveau 2+) voor de Provincie Waals-Brabant a(...) De wervingsre

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een deskundige van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gev Bij

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 22/12/1999 numac 1999015270 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 4 oktober 1999 heeft de heer Bruno Dotta de nodige machtiging ontvangen om het ambt van vice-ereconsul van de Republiek San Marino te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. Op Op 19 oktober
^