B.S. Index van de publicaties van 23 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999003643 bron ministerie van financien Wet houdende de tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012311 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende een buitengewone bijdrage aan het « Fon type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012293 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012766 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de betaling van carensdagen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012797 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van de collec type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012322 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regime type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012800 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de carensdag bij arbeidsonge type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012796 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van de col type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999010253 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 7 juli 1999, dat in werking treedt op 31 december 1999, is aan Mevr. Sépult, B., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Marche-en Het is type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999009694 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999024085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 december 1999, de mandaten van leden van het Beheersco Mevr. Vign type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999010252 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 december 1999 : - is de heer De Schryver, A., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - de heer Cuy type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999012906 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 is aan Mevr. Anne-Marie Vandeputte, op haar verzoek vanaf 1 mei 1999, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arb Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999016385 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 1999 wordt, met ingang van 1 oktober 1999, op eigen verzoek, eervol ontslag uit haar functies van assistent onder mandaat verleend aan Mevr. Semaille, Marie-Laurence. type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999002168 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type koninklijk besluit prom. 10/12/1998 pub. 23/12/1999 numac 1999000570 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de mededeling aan de « Université de Liège » van bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen in het kader van een onderzoeksactiviteit met betrekking tot de vormen van politieke par type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999010186 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999010162 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, genomen do type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999010163 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning en van drive-in evenals door de organisators van festival type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999014193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot instelling van afsluitingen betreffende de bevordering en de verandering van graad tussen de aanvullende personeelsformatie waarop de overgedragen personeelsleden van Belgacom aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecomm type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022535 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 18/06/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022723 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwending van het overschot van het omslagfonds van de regeling voor vrijwillig verzekerden type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022882 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022809 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproeps type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022889 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage van 3 222 387 BEF aan de V.Z.W. PRISO type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999010207 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende oprichting van een dienst voor aalmoezeniers behorende tot één van de erkende erediensten en morele consulenten bij de strafinrichtingen en tot vaststelling van hun ad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022881 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium LAVETAN n.v. te Vosselaar type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999016379 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1998 houdende oprichting en samenstelling van de Departementale Raad van beroep van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999014299 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 10 september 1999 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere onderneming vastge(...) Voor de raadpleging v type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999014300 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 10 september 1999 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer verleend aan de hiernavolgende(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. 16/08/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999022880 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium MICROBIO b.v.b.a. te Holsbeek type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999016392 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 worden beschermd als monument, omwille van hun historische, esthetische en artistieke waarde, de gevels en bedakingen Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 1999 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst a Bij besl type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 1999 worden beschermd als geheel, omwille van hun historische en estetische waarde, de gevels en daken van de huizen gelegen (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999036471 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van de gemeentelijke begeleidingsplannen inzake permanent wonen op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999036489 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor bepaalde categorieën van ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999027821 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 30 oktober 1991 tot bepaling van sommige financiële modaliteiten in het raam van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote o

decreet

type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 1999 ter vervanging van leden van de Raad voor het Boek van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel, worden het besluit van de Executieve van de Franse Geme Worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen. - Vervanging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 november 1998 houdende benoeming van een lid van de examencommissie belast met de uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen, wordt de Dit bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 1999, wordt op 1 september 1999 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Dominique de Brouwer, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt de be Bij beslui type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 oktober 1998, in artikel 1, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 1996 houdende benoeming van de leden van de paritaire Gemeenschapscom Dit b

erratum

type erratum prom. 06/05/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999027820 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het intern vervoer. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999003623 bron ministerie van financien Kabinet van de Vice-Eerste Minister Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 1999, wordt, met ingang van 12 juli 1999, ontslag uit zijn functie van kabinetschef van de Vice-Eerste Minister verleend aan de heer D'ho Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999003625 bron ministerie van financien Kabinet van de Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 1999, wordt, met ingang van 12 juli 1999, ontslag uit zijn functie van kabinetschef va Bij konink type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999003624 bron ministerie van financien Kabinet van de Minister van Financiën Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 augustus 1999, wordt, met ingang van 12 juli 1999, ontslag uit zijn functie van kabinetschef van de Minister van Financiën verleend aan de he Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999000963 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van state. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 29 juni 1999 heeft de algemene vergadering van de Ra Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999010254 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - greffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas : 1; - beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Luik : 2; - beambte bij het parket van de procureur des Konings - administratie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999010255 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 april 1999, dat in werking treedt op 31 december 1999, is de heer Van Lancker, W., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij koninkli

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999032201 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999016388 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 wordt Mevr. Lambrecht, Bénédicte, met ingang van 1 november 1999 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Cent (. type benoemingen prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999016384 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 november 1999 wordt de heer Dony, Pierre, met ingang van 1 mei 1999, in vast verband benoemd tot ingenieur in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Ministerie Bij kon

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 23/12/1999 numac 1999021544 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 100/99 van 15 september 1999 Rolnummer 1417 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 11,
^