B.S. Index van de publicaties van 24 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/1997 pub. 24/12/1999 numac 1999015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met : a) Europees Verdrag betreffende de uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957; b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende de uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975; c) Tweede Aanvu type wet prom. 05/03/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015119 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 type wet prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999003641 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens u(...) Gemeente Braine-le-Comte (ex-Hennuyères) Een perceel g type wet prom. 09/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015172 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1995, gesloten te Londen op 5 december 1994 type wet prom. 09/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015161 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol ondertekend te Manilla op 11 maart 1996 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek van de Filipijnen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan type wet prom. 09/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015154 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te type wet prom. 30/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015279 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999024120 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toepassing van de regeling der plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen op de begunstigden van het bestaansminimum en op de personen van vreemde nationaliteit, ingeschreven in het bevolkingsregister, die omwille van hun type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012836 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999011201 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 wordt met ingang van 1 juli 1998, op haar aanvraag, aan Mevr. Aerts, Ans, geboren op 20 januari 1969, ontslag uit haar ambt van adjunct-adv (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999021603 bron raad van state Publicatie van de arresten van de Raad van State Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State en het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot bepaling van het informati Deze CD type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van het Kinderbijslagfonds van Brabant te Brussel type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012886 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999000793 bron ministerie van binnenlandse zaken Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 1999-2000 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, moet de vre (.. type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het tewerkstellingsakkoord type koninklijk besluit prom. 01/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012841 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 16 september 1999 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 11 november 2000 type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999000908 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de nadere procedureregels voor het houden van een gemeentelijke volksraadpleging type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999010208 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dendermonde type koninklijk besluit prom. 17/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999024119 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999010172 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999000906 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012289 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februa type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012822 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van artikel 13 van de statuten van het "Waarborg- en So type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012307 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999010193 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999012388 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een koudepremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999036529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999016393 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999000960 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1999 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999024077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 wordt ingesteld, de procedure tot bescherming als monument, van de gevels, de bedakin Bij besluit

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999002167 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 485. - Uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998. - Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid. - Erratum

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999011445 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Rectificatie. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0032 DePfa Groep/AXA-Groep In het Belgisch Staatsblad van 24 november 1999, Ed. 2, op bladzijde 43384, vierde paragraaf, Raad in plaats van

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999010260 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 13 december 1999 werd de heer Hanotiau, Michel, plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 7 januari 2000, om het ambt van p (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999021529 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique » Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 29 januari 1998, wordt bevorderd tot Groot Officier van de Leopoldsorde h De heer Mort type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999011085 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 februari 1999, werd met ingang van 1 oktober 1998, de heer Rodera Valle, Gregorio, geboren op 20 november 1967, in vast verband benoemd tot de gra Bij konink

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999010259 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne : 1; - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiskale aangeleg - rechter in ha

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999010261 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 december 1999 is aan de heer De Baerdemaeker, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninkli Bij koninklijke

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999021583 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest van 2 september 1999 in zake het openbaar ministerie en het Ministerie van Financiën tegen J. Ryde en de n.v. Van Vliet-Ryde, waarva « of

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999003663 bron ministerie van financien Administratie der Thesaurie Kalender van de aanbestedingen en de storting van de gelden van de leningen genaamd "Lineaire obligaties" uitgedrukt in euro voor het jaar 2000 Année 2000 - Jaar 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 24/12/1999 numac 1999015145 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Cyprus inzake geregelde commerciële luchtdiensten, gedaan te Nicosia op 8 juni 1963 Agreement between the Kingdom of Belgium and the Republic of Cyprus on commercial scheduled air tr The Kingdo
^