B.S. Index van de publicaties van 29 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 type wet prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999023010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999021546 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 105/99 van 6 oktober 1999 Rolnummer 1412 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 305 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinat Het Arb

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999011394 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1993 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999002170 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, is aan de heer Amant, Norbert Emiel, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2000. Hij mag zijn pensionaanspraak doen gelden en is ertoe g (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999000949 bron ministerie van binnenlandse zaken Klasseverheffing der gemeenten Bij koninklijk besluit van 29 november 1999, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, houdende vaststelling der criteria voor de klasseverheffing van gemeenten, voorzien bij de artikelen 29 en (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999000866 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten DENDERLEEUW. - Bij koninklijk besluit van 8 november 1999 genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999000846 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Tijdelijk opruststelling Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 wordt de heer Previnaire, Jacques, adjunct-adviseur, toegelaten tot het tijdelijk pensioen met ingang van 1 juli 1999. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999000861 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt de heer Clerx, Johannes-Petrus met ingang van 1 februari 2000 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur, bij het departement. Het is betrokkene ve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999010274 bron ministerie van justitie Commissariaat-generaal. - Personeel. Bij koninklijk besluit van 20 december 1999 wordt de heer Belmans, J., hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen als adjunct-commiss Overeen type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012878 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in bepaalde ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012896 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot het opleggen van een verbod om uitzendkrachten tewerk te stellen in ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012816 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012867 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016396 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 20, §§ 2 en 3, 26 en 35 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfs type koninklijk besluit prom. 03/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024101 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003645 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002169 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de koetswerkondern type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999011453 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 wordt aan de onderneming « European Mutual Association for Nuclear Insurance », in het kort : « EMANI » (administratief(...) Dit besluit type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012806 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012760 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012776 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januar type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012295 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012602 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor 1998, van het bedrag, de wijze van financiering, de type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012392 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de toekenning van dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde va type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012374 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, betreffen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012301 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van artikel 13 van de statuten van het « Waarborg- en type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012877 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012815 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kines type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999011458 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas type koninklijk besluit prom. 26/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999011437 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016408 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende de officiële controle op de stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003667 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 22/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002166 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 01/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999014295 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002173 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 9 september 1999 werd de APRAGAZ v.z.w. erkend als adviesbureau op het vlak van Kathodische bescherming voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het beslui De erke type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024109 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 december 1998 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 9 september 1999 werd de Apragaz V.Z.W. erkend als adviesbureau op het vlak van Opslaginstallaties voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De e Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 9 september 1999 werd de Bouwen & Milieu N.V. erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het be De erkennin type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999010204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002174 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale Raad van Beroep in het raam van de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999011472 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het schorsen van het op de markt brengen van speelgoed dat bestemd is om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd is van zacht PVC dat één of meer van de stoffen diisononylftalaat , die type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999010244 bron ministerie van justitie Directoraat-Generaal der Strafinrichtingen Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 14 december 1999 wordt de heer Schoonejans, Philippe, paramedicus bij de Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, in dezelfde hoedanigheid overg Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999014207 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Benoeming De volgende persoon werd op 1 januari 1998 benoemd bij ministerieel besluit van 21 maart 1999 : in de graad van administratief sectiechef : De Gols, Gonda G.F. type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999011466 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 17 december 1999, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Lag Traile (...) type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002177 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de samenstelling van de Departementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016405 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 1999 betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002176 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002178 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheid en hun plaatsvervangers in Basisoverlegcomité 400 van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002175 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999014142 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming van de leden van het raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Bij ministerieel besluit van 4 mei 1999 wordt benoemd tot effectief lid van het raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische als v type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 253 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en van artikel 30 v type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016404 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toepassingsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindendverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016407 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot instelling van een controleprogramma, betreffende het onderzoek van PCB en dioxines voor voormengsels en mengvoeders bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016409 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische varkensziekten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016403 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999010257 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999027827 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de Regeringscommissarissen bij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" ontslagen en benoemd worden

decreet

type decreet prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999027834 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, de Bijlage en de Slotakte,

document

type document prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999010272 bron ministerie van justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmaking van aankondigingen De prijs van de in het « Belgisch Staatsblad » in te lassen aankondigingen wordt vanaf 1 januari 2000 op honderd vijfendertig frank , exclusief BTW, per re(...) Kosten va type document prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999010202 bron ministerie van justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gerecht type document prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999031152 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 18 maart 1999 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de erkenning van de N.V. Stratec vernieuwd als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van vijftien jaar met ingang op datum (...

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999029711 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 1999, wordt de heer Guy Levacq vanaf 1 maart 1999 benoemd tot attaché . Bij besluit van de (...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 1999,

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999003678 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Kalender van de aanbestedingen en de storting van de gelden van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » uitgedrukt in euro voor het jaar 2000. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 250, 2e uitgave, van 24 d Indicati

arrest

type arrest prom. 23/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999031537 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999021608 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 17 december 1999, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer Etienne De Groot, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, benoemd tot rechter van het Arbitragehof vo De heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999003679 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Sector van de registratie en de domeinen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 1999 wordt de heer Nuyts, Renaat J.F., gewestelijk directeur van de registratie te Antwerpen, benoe (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999012920 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging van de heer Christiaan Terlaeken De b type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999010278 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - plaatsvervangende raadsheer in het hof van beroep te Brussel, waarvan de voordracht toekomt aan de Franstalige groep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad : 1. De kandidaturen voor een benoeming in d (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999010277 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 november 1999, dat in werking treedt op 6 januari 2000, is aan de heer Hanotiau, M., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999021573 bron arbitragehof Arrest nr. 124/99 van 25 november 1999 Rolnummer 1444 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 17 maart 1998 houdende regeling van het recht op vrije nieuwsgaring en de uitzending van korte berichtg Het Arbitr type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999021574 bron arbitragehof Arrest nr. 126/99 van 25 november 1999 Rolnummers 1451 en 1585 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 3 en 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de inko Het Arbitr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999000765 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 8 november 1999 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen (...

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999012905 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 10 december 1999 is het laboratorium van het Centrum voor Toegepast Onderzoek en Dienstverlening, Hoge(...) 1. De gravimetrische bepaling van de inhale

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999012916 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hiernavermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunne De retribu

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999021548 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 113/99 van 14 oktober 1999 Rolnummer 1439 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brugge. Het Arbitragehof, samengesteld uit de wijst na beraad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/12/1999 numac 1999021556 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 116/99 van 10 november 1999 Rolnummers 1413 en 1583 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 370 en 371 van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Eupen en door de Correctionele Het Arbit
^