B.S. Index van de publicaties van 31 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/06/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999015259 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, en met de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, gedaan te Espoo op 25 februari 1991 (2) type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999014237 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nrs. 33, 34 en 35A op de spoorlijn 34 : Luik-Hasselt te Hoeselt machtigt mits het aanleggen van de ruilverkavelingswegen nrs. 17, 18 en 33 type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999016414 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestand type koninklijk besluit prom. 29/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010284 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de Nationale Kamer van notarissen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003559 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 29/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010286 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de methode voor de berekening van de bijdrage van de professionele vennootschappen van notarissen aan het notarieel fonds type koninklijk besluit prom. 29/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010285 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van het toezicht op het notarieel fonds type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999014235 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 54 op de spoorlijn 19 : Mol-Hamont te Hamont-Achel machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 30/06/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999014192 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 31 op de spoorlijn 34 : Luik-Hasselt te Tongeren machtigt mits het aanleggen van de ruilverkavelingswegen nrs. 8 en 9 type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024138 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999014236 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 65 op de spoorlijn 19 : Mol-Hamont te Overpelt machtigt mits de aanleg van een keerpunt en omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999014238 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 90 op de spoorlijn 50 A4 Y Meulewijk - Y Melle te Melle machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999014240 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffmg van overweg nr. 159 op de lijn 162 Namen-Sterpenich te Weyler mits het vernieuwen van een onderbrugging machtigt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999014244 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 89 op de spoorlijn 15 : Herentals-Mol te Geel machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 29/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010256 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de type koninklijk besluit prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999000950 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003651 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024145 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines en polygechloreerde bifenylen in sommige voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003693 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003692 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van financiële ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003677 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003676 bron ministerie van financien Koninklijk besluit nr. 35 tot invoering van een forfaitaire maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde op de winstmarge van reisbureaus type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999014239 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 23 op de spoorlijn 42 : Rivage-Troisvierges te Gouvy machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang in het kader van de elektrificatie van de lijn type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003689 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003688 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999000983 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 13 december 1999 wordt aan de heer Quirijnen, Rogier, op zijn verzoek, met ingang van 1 februari 2000, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Berl Hij wor type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999000991 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003675 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999000992 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003557 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003687 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010242 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de aanwijzingsprocedure en de evalutatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidste type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van een gewestelijk plan voor de verwijdering en de reiniging van PCB's en PCT's type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999016418 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 december 1998 houdende tijdelijk afwijkende maatregelen van artikel 29 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassing type ministerieel besluit prom. 01/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999011429 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen via de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024143 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende een inventaris van sommige producten van dierlijke oorsprong verkregen van varkens of van gevogelte type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999011474 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003686 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999011441 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende reglementering van het transport, de verkoop, de verdeling en het verbruik van aardgas type ministerieel besluit prom. 29/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003691 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999027843 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een tegemoetkoming wordt verleend als compensatie voor de provinciebelasting op waterwinningen type besluit van de waalse regering prom. 14/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999027842 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 1994 betreffende de bescherming van de vogels in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 22/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999036562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999000970 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de onverenigbaarheid van de gemeentebelastingen voor het bezit van schotelantennes met het gemeenschapsrecht type omzendbrief prom. 17/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010243 bron ministerie van justitie Omzendbrief inzake de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk

document

type document prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999003685 bron beschermingsfonds voor deposito's en financiele instrumenten Tegemoetkomingsprocedure Het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten heeft een tegemoetkomingsprocedure ingesteld voor de cliënten van : type document prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999011470 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 1999 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor e N C = 0,8567 NE = 1,2373

erratum

type erratum prom. 03/06/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999015283 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996. - Erratum

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999027841 bron ministerie van het waalse gewest Arrest van de Raad van State Het arrest nr. 83670 van 26 november 1999 van de Raad van State, Afdeling Administratie, vernietigt het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 tot wijziging van het besluit van 17 november 1994 houdende h (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999000982 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 15 december 1999 is de heer De Jaeger, Eddy, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Maldegem . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999011473 bron ministerie van economische zaken Oproep tot de kandidaten voor het mandaat van ondervoorzitter van de Raad voor de Mededinging en voor twee mandaten van voltijdse leden Er wordt ter kennis gebracht van de belangstellenden dat het mandaat van ondervoorzitter van de Raad voor de De Raad

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999041712 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers type lijst prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999024013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 1 oktober 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999010287 bron ministerie van justitie Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers Nederlandstalig college 1. MAGISTRATEN Werden verkozen als lid : 1. Londers Ghislain, raadsheer in het Hof van Cassatie; 2. Van den Broeck Edithe, eerste substituu 3. Bloch Alain, ond

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999016373 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 31

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999010128 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 275 26 oktober 1999 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 1999/694/GBVB : * Besluit van de Raad van 22 oktober 1999 ter uitvoeri I. Besluiten waarvan

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999040312 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 1999, 104,61 punten bedraagt, tegenover 104,27 punten in november Het gezo

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 31/12/1999 numac 1999011369 bron ministerie van economische zaken Belgische groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9962) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceer(...) De opmerkinge
^