B.S. Index van de publicaties van 6 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999012741 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2000 numac 1999010288 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 april 1999 : - is aan de heer Verbist, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2000 numac 1999024097 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1999 wordt Mevr. Leemans, Marie Louise, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 december 1999, eervol ontslag uit Mevr. Le type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2000 numac 1999024031 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 wordt Mevr. Fransis, Maria, adviseur, met ingang van 1 november 1999, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezon Bij ko type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999012783 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999012780 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februa type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999012765 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 22/06/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999012393 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de maatregelen tot bevordering va type koninklijk besluit prom. 31/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999003683 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999036569 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen omtrent het abonnement ter financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2000 type ministerieel besluit prom. 10/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999027844 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep ingesteld overeenkomstig artikel 28 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake de adviescomités van huurders en eigenaars

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999031522 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van artikel 25, § 1, 2° en 6° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999031520 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, autobus en autocar en van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar

decreet

type decreet prom. 05/05/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie en het beheer van de door de Europese Commissie verleende steun inzake human resources en betreffende de oprichting van het Agentschap Europees Sociaal Fonds, op 2 septe type decreet prom. 17/05/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de bijdrage van de vastbenoemde personeelsleden van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » in de betaling van de overlevingspensioenen (1)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999029644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het basis-huishoudelijk reglement voor de inrichtingen voor het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 april 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van een "Centre d'auto-formation et de formation continuée" voor het onderwijs van de Franse Ge

arrest

type arrest prom. 29/10/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999029707 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van 15 oktober 1997 houdende de delegatie van bevoegdheden en van ondertekening aan de ambtenaren-generaal van het « Commissariat général aux relations internationales »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2000 numac 1999014150 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 mei 1999 wordt de heer Christophe Bodson in vast verband benoemd tot de graad van industrieel ingenieur, met ranginneming op 16 februari 1998 en uitwerking op 16 februari 1999. Bij koninklijk besl Bij koninklijk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2000 numac 1999022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1999 wordt de heer Prud'Homme, Serge, geneesheer-inspecteur bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met ingang van 11 september 1999, via de vrijwillige mo Het ber type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2000 numac 1999024078 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 wordt Mevr. Nuyens, Christel, met ingang van 1 november 1998, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van actuariaatinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, De datum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/10/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999031499 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/1464 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot regeling van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999031527 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 99/1558 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de erkenning van het « Centre d'action sociale globale Télé-Service » als instelling die bemiddelt bij schulden

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/01/2000 numac 1999010290 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « De heer Minis (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/01/2000 numac 1999010289 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 december 1999 is Mevr. Reynders, D., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot voorzitter van deze rechtbank.
^