B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999010281 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het zegel van de geassocieerde notarissen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2000 numac 2000009005 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 is aan de heer De Haes, J.-B.-J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het is hem vergund de tit Het beroep type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999000290 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 oktober 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999000172 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten betreffende de wapens type koninklijk besluit prom. 19/10/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999000774 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie ingediend hebben bij de geme type koninklijk besluit prom. 01/03/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999000096 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien en van het koninklijk besluit van 25 mei 1987 tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 01/03/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999000100 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling en van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 36 van b type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999000079 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 6 juli 1998 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999010282 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijlagen die bij de kandidatuur voor een benoeming tot kandidaat-notaris en bij de kandidatuur voor een benoeming tot notaris dienen te worden gevoegd type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 08/01/2000 numac 2000003004 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ type koninklijk besluit prom. 05/10/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999022975 bron ministerie van justitie, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige afdeling van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999011455 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de navulbare gasaanstekers van het merk « Dora », model « Las Vegas Party Lighter »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné » om de invoering van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personee type ministerieel besluit prom. 22/01/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan « Secrétariat général de l'Enseignement catholique » om de invoering van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersone type ministerieel besluit prom. 22/01/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » om de invoering van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999036545 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste en tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999036544 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 69.90, basisallocatie 01.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999036543 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende overschrijving van gesplitste ordonnanceringskredieten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van de academiejaren 1999-2000 en 2000-2001 met het oog op de voortzetting van de studies in de geneeskunde alsook de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1999 pub. 08/01/2000 numac 1999029727 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité voor medische begeleiding van de bevolking van Mellery

erratum

type erratum prom. 28/12/1999 pub. 08/01/2000 numac 2000003008 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1999 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 08/01/2000 numac 1999024046 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dertiende lijst van de geneesmiddelen waarvan de registratie geschrapt wordt. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 juni 1999, in de dertiende lijst van geneesmiddelen waarvan de registratie geschrapt wordt, dienen op pagina 24059, de ver (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2000 numac 1999016420 bron ministerie van middenstand en landbouw Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van een afgevaardigde van de Minister, die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft Bij koninklijk besluit - aan d

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 08/01/2000 numac 1999021527 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming Bij besluit van de Secretaris-generaal van Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele Het beroep to

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/01/2000 numac 2000009006 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Gent waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Oost-Vlaanderen : 1; - ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1; - substituu De kandidaturen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/01/2000 numac 2000009004 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 december 1999 zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep : - te Antwerpen : de heer Jaques, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwer - te Gent : de

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/01/2000 numac 1999022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vijftiende lijst van de geneesmiddelen waarvan de registratie geschrapt wordt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...
^