B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 bron diensten van de eerste minister Wet houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 bron diensten van de eerste minister Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 13/06/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999015096 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen type wet prom. 13/06/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999015095 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012915 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging in het kader van de activering van de werkloosheidsuitkeringen van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden en van het koninklijk besluit van 4 november 19 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2000 numac 2000009017 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Wederopneming Bij koninklijk besluit van 20 december 1999 wordt de heer Palma, M., op datum van 1 februari 2000 wederopgenomen in een betrekking van gerechtelijk commissaris bij de Centrale Dienst voor de bestrijding va Overeenk type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999000988 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewaking type koninklijk besluit prom. 08/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012899 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1985 tot aanwijzing van de categorieën van werknemers voor wie het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers tussenkomt in de betaling va type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2000 numac 2000012006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen Bij koninklijk besluit van 26 november 1999, dat in werking treedt op 20 december 1999 : wordt de heer René GEYBELS wordt de h

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012670 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het bouwbedrijf type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2000 numac 2000027004 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 25 augustus 1999 wordt de erkenning van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Lasne als schuldbemiddelaar met ingang van 31 mei 1999 ingetrokken, overeenkomstig het decreet van 7 juli 19 Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2000 numac 2000027002 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 9 december 1999 wordt de beslissing van 18 juni 1999 goedgekeurd, waarbij de algemene vergadering van de "Intercommunale de Financement de la Région de Mouscron" de rekeningen 1998 van (...) type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999012730 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vallen type ministerieel besluit prom. 27/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999000990 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure voor de betaling van de retributie voor de afgifte van de identificatiekaarten voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten

decreet

type decreet prom. 17/07/1998 pub. 12/01/2000 numac 1999029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999021612 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 november 1999 in zake N. Hellebroeck tegen de v.z.w. Algemene Compensatiekas voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie va « Sche

document

type document prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999015258 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Addendum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999021617 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Enquête Houding van de bevolking ten aanzien van Justitie Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 16 december 1999 heeft de Ministerraad het Programma &quo De DWTC doen th

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999000973 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature voor een mandaat van Nederlandstalige assessor bij de afdeling wetgeving In de Raad van State verstrijkt een mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving op 29 januari 2000. De kandidaten moeten De kandidat type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2000 numac 2000009209 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper : 1; - substituut procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het k - Fosses-la

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/01/2000 numac 2000009018 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 december 1999 : - is de heer Willems, J.-J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van magistraat-coördinator in dit hof op datum van 1 januar - is de he

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999021622 bron arbitragehof Arrest nr. 134/99 van 22 december 1999 Rolnummer 1418 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 4 van de wet van 10 februari 1998 tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van he Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999016411 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Kabinet. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 wordt de heer Jozef De Laporte benoemd tot adjunct-kabinetschef van de Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999011379 bron ministerie van economische zaken Belgische groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie. - Publicaties ter kritiek Publicaties ter kritiek (PE 200007) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommun(...) De opmerkingen

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999015285 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Het Internationale Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring, gedaan te Brussel op 23 september 1910; 2. Het Internationale Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende hulp en berging, gedaan t type internationale overeenkomst prom. -- pub. 12/01/2000 numac 1999015284 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring, gedaan te Brussel op 23 september 1910; 2. Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende hulp en berging, gedaan te Brusse
^