B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/11/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999010249 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 29/11/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999010248 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999012903 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999012882 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2000 numac 2000000003 bron ministerie van binnenlandse zaken Adjunct-politiecommissaris. - Tuchtprocedure Bij koninklijk besluit van 13 december 1999 werd, ingevolge het beroep ingesteld tegen het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 23 december 1998, de door de gouverneur opge (...) type koninklijk besluit prom. 16/12/1999 pub. 13/01/2000 numac 2000007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst type koninklijk besluit prom. 15/06/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999000500 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 novem type koninklijk besluit prom. 24/12/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999021624 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende precisering van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999000797 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst en van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999000721 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/1999 pub. 13/01/2000 numac 2000027001 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot inrichting van het vochtige gebied met een biologisch belang, « Clairière fangeuse de Rimanvaux », genaamd type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 13/01/2000 numac 2000007002 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst

decreet

type decreet prom. 22/02/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende akkoorden en protocollen : Samenwerkingsakkoord inzake astrofysica, ondertekend in Santa Cruz de la Palma op 26 mei 1979; Protocol tot wijziging van het samenwerkingsakkoord inzake astrofysica, ondertekend in Ma type decreet prom. 29/03/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap van 25 juli 1997 betreffende de heffing van het kijk- en luistergeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2000 numac 1999014278 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart Onderzoeksraad voor de zeevaart. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999 worden benoemd bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart : tot bijzitter : de heer Dezutter, Mar tot bijzonder bi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2000 numac 1999014298 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Buitendiensten van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart (Dienst Scheepvaartcontr(...) Overeenkomstig h type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2000 numac 2000009025 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te : - Luik : 1; - Bergen : 1; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1; - plaatsvervangend rec De kandidaturen voor ee type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/2000 numac 1999024110 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijks(...) Overeenkomstig het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2000 numac 1999007276 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps en korte termijn vrijwilligers eerste trimester 2000 1. Selectie- en kwalificatieproeven zullen plaats vinden voor een werving van kandidaat-vrijwilligers in de eerste trimester van 2000. 2. Verdeling van de op Voor de raad

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2000 numac 2000009024 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 1999, dat in werking treedt op 31 december 1999, is aan de heer Luyckx, R., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste a Bij kon

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/01/2000 numac 1999021614 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest van 24 november 1999 in zake het openbaar ministerie, de Minister van Financiën en de Belgische Staat tegen G. Derez en anderen, waa « of type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/01/2000 numac 1999021628 bron arbitragehof Arrest nr. 133/99 van 22 december 1999 Rolnummer 1464 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden, ingesteld door K Het Arbitr

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/04/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de o type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het syndicaal halftijdsverlof toegekend aan de personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 juli 1976 tot reglementering van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de toekenning van een wa type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/04/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan de openbare bibliotheken voor het jaar 1999 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/04/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning en subsidiëring van de centra voor de coördinatie van de thuiszorg

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/01/2000 numac 1999022492 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch Comité inzake de pensioenregeling van het gemeentepersoneel, ingesteld bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van leden Bij konin - worde
^