B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999012843 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 57 jaar type koninklijk besluit prom. 06/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999011467 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 22/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999012908 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999003635 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vast

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999011447 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de bij het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, ingestelde Vaste Commissie type ministerieel besluit prom. 25/06/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999011274 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitters van de Departementale Raad van Beroep in het raam van de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 17/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999021618 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het organogram van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000003013 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 11/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000003006 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der Thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de s type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2000 numac 1999014303 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschiften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur Een ministerieel besluit van 14 december 1999 wijzigt het Algemeen Reglement van de Exploitatie ARE bundel 123.23 - Verkeer op enkelspoor of op tegenspoo Dit regl type ministerieel besluit prom. 07/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen ter bescherming van de varkensstapel tegen insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen type ministerieel besluit prom. 13/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999011480 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 juli 1996 tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om de feiten op de individuele fiche op te tekenen en om de beoordelingsvoorstellen op te maken type ministerieel besluit prom. 13/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999011475 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf op te maken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 2000031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de representatieve organisaties van de middenstand, van de werkgevers en van de werknemers die deel uit maken van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 2000031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Raad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 2000035003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het verlof voor opdracht betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 2000035014 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 2000027009 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 1997 tot aanwijzing van de personeelsleden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 2000027010 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de beroepscommissie inzake stage voor de Regeringsdiensten

decreet

type decreet prom. 10/05/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de benaming van de openbare wegen type decreet prom. 10/05/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol over administratieve hulp in douanebel type decreet prom. 26/04/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 februari 1998 tot erkenning en subsidiëring van verenigingen en federaties die werkzaam zijn op het gebied van de folklore

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2000 numac 1999021554 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 oktober 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 oktober 199 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 15/01/2000 numac 2000040811 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productieprijzen van de maand november 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand november 1999 141,94 punten b(...) Het definitief ind

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999029712 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 oktober 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse G type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999029721 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bekrachtiging van de benoeming van een personeelslid van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999029722 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Comité voor programmering en pedagogische begeleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999029714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 21 november 1991 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Overlegcommissie van het Onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2000 numac 2000016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Raad van beheer. - Hernieuwing van de benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1999, dat in werking treedt op 1 november 1999, wordt de benoeming van de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2000 numac 1999021623 bron diensten van de eerste minister Kabinet van de Eerste Minister. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 november 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 1999, wordt de heer Roger Yves, directeur bij het Ministerie van Financiën, Administratie van de Begroting, b (.. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2000 numac 2000009042 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 1999 wordt de heer Pascal Robert, met ingang van 1 augustus 1999, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestu Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2000 numac 2000009044 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justiti Voor elke k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2000 numac 2000009043 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2000 : - is Mevr. Dessard, I., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - is Mevr. Rampelbergs, C., rechter in de a - is de heer Qua

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 15/01/2000 numac 1999036421 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. - Toekennen van een subsidie in het kader van het PRESTI-4-programma Bij ministerieel besluit van 7 september 1999 wordt een subsidie toegekend aan Strategisch Plan Limburg vzw, Hasselts Bij mi type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 15/01/2000 numac 1999036396 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 8 oktober 1999 werd de vennootschap Smet Jet nv, opgericht op 19 juni 1974, met hoofdzetel Zwanendreef 32 te 2360 Ou Bij minist type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 15/01/2000 numac 1999036397 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Opheffing Bij ministerieel besluit van 21 oktober 1999 wordt het ministerieel besluit van 26 november 1996 houdende erkenning van Watco Remedi Bij minister

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 15/01/2000 numac 2000011012 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2000 De parameters Iga en Igd voorzien bij de ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2000 respectievelijk vastgestel Iga = 0,

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 15/01/2000 numac 1999015282 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Directieraad voor de carrière Hoofdbestuur Artikel 1. Artikel 8,
^