B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/01/2000 numac 1999021630 bron arbitragehof Vergelijkend examen voor referendaris I. Het Arbitragehof zal, overeenkomstig de artikelen 35 en volgende van de de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, een vergelijkend examen organiseren met het oog op de samenstelling va(...) II.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999016416 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2000 numac 1999015240 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 juli 1999 werden bevorderd : Commandeur in de Orde van Leopold De heren : Haepers, Paul , eerste attaché (15/11/1996); Mombaerts, Gust (N), bestuursdirecteur (15/11/1996); Vann(...) Zij zullen het burgerlijk type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999000816 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige op type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999000919 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot wijziging van artikel 100 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999000775 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van w type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999000821 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken IV, afdeling 3, en V van de wet van 10 maart 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de bele type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 18/01/2000 numac 2000022051 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeentes van de vreemdelingen bedoeld in artikel 54, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999016264 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999016419 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2000 numac 2000027008 bron ministerie van het waalse gewest Huisvesting. - Bestrijding van verkrotting VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 10 mei 1999 wordt het gebouw gelegen te Vloesberg, rue Abbé Pollart 4 , ongezond en verbeterbaar verklaard voor de toepass(...) (...) type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999011434 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 10/11/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999031540 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid aan de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/1999 pub. 18/01/2000 numac 2000035012 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot internationale ratificatie van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende het verdedigen van de oevers van de Westerschelde tegen inscharing, ondertekend in Brussel op 6

decreet

type decreet prom. 23/12/1999 pub. 18/01/2000 numac 2000029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van Burkina Faso en de Franse Gemeenschapsregering van België, ondertekend op 7 december 1994 te Ouagadougou, en van het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapsreg type decreet prom. 22/12/1999 pub. 18/01/2000 numac 2000035002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 november 1983 houdende instelling van een prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor vertaling van Nederlandse letterkunde

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/01/2000 numac 2000011019 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 00/0002 Corona Lotus N.V./Nationale Portefeuillemaatschappij Op woensdag 5 januari 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een Daarenboven gaa type bericht prom. -- pub. 18/01/2000 numac 1999021589 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 november 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 november 1 Die zaa type bericht prom. -- pub. 18/01/2000 numac 2000011020 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 00/0001 Morgan Grenfell Private Equity Limited/Bambino Holdings Limited Op woensdag 5 januari 2000 ontving de Raad voor de Meded Deze concentrati

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 18/01/2000 numac 1999011424 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 30 november 1999 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in PR/001-

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 28/10/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999031480 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Huishoudelijk reglement betreffende de werking van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
^