B.S. Index van de publicaties van 22 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 2000007004 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende tiende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999. - Sectie 16 « Landsverdediging » type wet prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000011033 bron ministerie van economische zaken Bestuur Energie Raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling Overeenkomstig de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling Het federaal plan inz type wet prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000024002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd van de ziek Deze fu type wet prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000024001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000024004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Oprichting maatschappij van onderlinge bijstand In toepassing van de artikelen 11 en 43bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen heeft de Controledienst de oprichting, vanaf 1 januari 2000, (...) type wet prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000024003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fusie van de maatschappijen van onderlinge bijstand en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Controledienst de fu Deze fu type wet prom. 30/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 2000007005 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2000

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 1999000917 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000009062 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 is de heer Oliviers, P., vrederechter van het vierde kanton Brussel, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 1999000884 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingen bedoeld in artikel 148decies 2.5.9.3.4 van het Algemeen Reglement voor de type koninklijk besluit prom. 07/01/2000 pub. 22/01/2000 numac 2000007012 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren die kunnen opgenomen worden in de categorie van de beroepsofficieren of aanvullingsofficieren in 2000 type koninklijk besluit prom. 23/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 2000007011 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1998 betreffende het uniform van de militairen type koninklijk besluit prom. 13/01/2000 pub. 22/01/2000 numac 1999003666 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2000, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties" en van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons" type koninklijk besluit prom. 28/10/1999 pub. 22/01/2000 numac 1999000826 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 28/10/1999 pub. 22/01/2000 numac 1999000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 22/01/2000 numac 1999000825 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 2000016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende de vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzek type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 2000027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen do

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000009064 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Brussel waarvan de voordracht toekomt aan de Franse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad : 1; - rechter in de rechtbank van koophandel te Namen : 1; - te Gent :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000009063 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999 is de heer Oliviers, P., vrederechter van het vierde kanton Brussel, in ruste gesteld op datum van 22 februari 2000. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem v Hij is, op

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000000015 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft twee Nederlandstalige of Franstalige juristen, één Nederlandstalige of Franstalige licent(...) Het befreft arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voor een weekprestatie

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 22/01/2000 numac 2000009001 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 325 17 december 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2652/1999 van de Raad van 13 december 1999 tot wijziging van Veror(...) Verordening (EG)
^