B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011367 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - broodbakkerij, banketbakkerij, ijsbereiding, ambachtelijke chocoladebewerkin type koninklijk besluit prom. 01/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011449 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het zilveren erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - keramische nijverheid, baksteennijverheid, fabricatie van aarden bloempotten type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011363 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - landbouw- en voedingsnijverheden type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011365 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - broodbakkerij, banketbakkerij, ijsbereiding, ambachtelijke chocoladebewerking type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011366 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - keramische nijverheid, baksteennijverheid, fabricatie van aarden bloempotten type koninklijk besluit prom. 29/11/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011368 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999000879 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999000911 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot reglementering van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 24/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999002165 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries gemachtigd worden gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011425 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 1999011364 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - keramische nijverheid, baksteennijverheid, fabricatie van aarden bloempotten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waardoor de farmaceutische specialiteit Ectocur, drinkbare oplossing, van het geneeskundig voorschrift vrijgesteld wordt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de ordening van de bestaande afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2000 pub. 26/01/2000 numac 2000027025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 22 juni 1990 tot uitvoering van het decreet van 31 mei 1990 houdende instelling van een programma tot bevordering van de werkgelegenheid dat bijzonder bestemd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/10/1998 pub. 26/01/2000 numac 1999000895 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel rondschrijven betreffende de zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 13/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000012024 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/01/2000 numac 2000009070 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ciney : 4. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de Voor elke k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/01/2000 numac 2000009073 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, Mevr. Amelinckx, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 13 januari 200 Bij koninklij

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 26/01/2000 numac 2000009071 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Luik en van de provincieraad van Luxemburg tot een plaats van ondervoorzitter vakant in de rechtbank ven eerste aanleg te Marche-en-Famenne. Kandidaten voorgedragen Eerste kan
^