B.S. Index van de publicaties van 27 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000014009 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen in het station van Namen van algemeen nut wordt verklaard met het oog op de aanpassing van het sporentracé in verband met de bouw van de PX type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 1999022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999022905 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000000062 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000, wordt het vroegtijdige ontslag wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid van de heer Paul Berquin, politiecommissaris te Putte , met(...) Hij wordt niet gemachtigd d type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 1999014296 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000011017 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000011009 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij een jaarstatistiek van de exploitatie van bioscoopzalen wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999011459 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van het commercieel propaan en het commercieel butaan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000027018 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 6 december 1999 wordt de b.v. International Transportbedrijf L. Van der Lee en zonen met ingang van 6 december 1999 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afge Bij min type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 20/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 2000003040 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag en aanduiding van een revisor bij de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000011002 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999011460 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd om inbreuken op te sporen en vast te stellen, betreffende de benamingen en de kenmerken van petroleumproducten type ministerieel besluit prom. 20/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 2000016027 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van lan type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 27/01/2000 numac 2000003034 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,75 % - 28 september 2010 »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999031539 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheid en regeling van ondertekening van de akten van de Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000035023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse G type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijving van kredieten van programma 52.40 naar programma 32.10 en naar programma 51.10 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

decreet

type decreet prom. 18/05/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999036142 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000021042 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 14 en 15 december 1999 een vordering tot schorsing Deze za type bericht prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000001545 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt va Het betreft d

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003022 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 514 van 24 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003023 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 494 van 18 november 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003021 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 513 van 25 november 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003019 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 522 van 19 november 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003020 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 523 van 20 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003018 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 403 van 10 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003025 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 506 van 19 november 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003026 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 507 van 20 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003024 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 495 van 17 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000003027 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1941 Officiële lijst van de loting n° 166 van 6 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000021030 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 25 november 1999 in zake de Intercommunale voor slib- en vuilverwerking van Antwerpse gemeenten tegen de Vlaamse Milieumaatschappij « Sch

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000001546 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de fusie door overneming en een inbreng tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor Verzekeringen, op datum van 20 december 1999, word Wordt evenee type goedkeuringen prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000001544 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 20 december 1999, wordt de overd (...)

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000000042 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 606 van 29 november 1999 werd het ontslag uit het ambt bij het operationeel korps van de rijkswacht, aangeboden door luitenant-kolonel bij de rijkswacht Bourdoux, G., aangenomen op datum van 26 n (...) type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000000041 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Luitenant-kolonel bij de rijkswacht Marchal, C., werd, op datum van 6 december 1999, aangewezen voor het ambt van commandant van het district Hoei. Majoor bij de rijkswacht Dehon, B., werd, op datum van 6 december 1 Kapitein-c

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000009079 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het Hof van Cassatie en van de Kamer van volksvertegenwoordigers tot een plaats van raadsheer vacant in het Hof van Cassatie. Kandidaten voorgedragen, in dezelfde orde, door het Hof van Eerste kandi

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 27/01/2000 numac 2000011016 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 24 december 1999 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, Kerstv
^