B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000009100 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 is machtiging verleend aan : de heer **** **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de beiden wonende ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 09/03/2000 numac 2000021017 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van het taalkader in het Paleis van Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2000, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2000, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000012011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen van de sector bakkerijen en artisanale banketbakkerijen, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 02/12/1999 pub. 09/03/2000 numac 1999000975 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Dienst Kijk- en Luistergeld van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, evenals het informaticacentrum « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » c.v., afgekort « CIPAL », gemachtigd worden toegan type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 09/03/2000 numac 2000000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1996 waarbij de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000000100 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1991 tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen bepaald in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsonderneming type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 09/03/2000 numac 2000021018 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de geldelijke bepalingen ten voordele van sommige ambtenaren van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000009218 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 is de heer Crombez, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Vernieuwing van de mandaten van twee commissarissen Bij ministerieel besluit van 15 februari 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2000, worden de mandaten van de commissarissen van het Ber (...) type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de verenigingen voor gezinseducatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2000 numac 1999031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij min type ministerieel besluit prom. 07/02/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en cultu type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 09/03/2000 numac 2000021019 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 november 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Paleis voor Schone Kunsten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000027093 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp van een aanvullende toelage van 5 BEF per uur gepresteerd in 1999 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000027092 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 09/03/2000 numac 2000027085 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 1997 tot benoeming van de leden van de « Conseil wallon de la Statistique » type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000027086 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 1997 tot benoeming van de leden van de « Conseil wallon de la Statistique »

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000021027 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 21 december 1999 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 22 de Die zak

document

type document prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000016028 bron ministerie van middenstand en landbouw Embryoteams voor runderen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2000-2001 prioritair tijdelijke te worden

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/03/2000 numac 1999024148 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 januari 1998 en 30 juni 1998. - Erratum Op pagina 15957 van het Belgisch Staatsblad van 7 mei 1999, in de lijst van geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 januari 1998 en 30 juni 1998, dient in Op pagin

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/03/2000 numac 1999031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Bij min

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000021127 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 13 maart 2000, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, Wetstraat 16, te 1000 Bruss Agenda

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000016063 bron ministerie van middenstand en landbouw Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dierlijke Producten . - Inspectie-generaal kwaliteit van de dierlijke producten. - Vacante betrekking van adviseur-generaal (rang 15). - Oproep tot kandidaten Vacante betrekking van A(...) Deze bet type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000016064 bron ministerie van middenstand en landbouw Vacante betrekking van directeur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van de ambtenaren-generaal dat de betrekking van directeur-generaal bij het Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dier(...) Deze betrekkin type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000009217 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brugge : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Voor elke kand

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000007065 bron ministerie van landsverdediging Werving van een docent voor de leerstoel Psychologie van de Koninklijke Militaire School I. Het Ministerie van Landsverdediging zal overgaan tot de werving van een docent met voltijdse leeropdracht voor de leerstoel Ps(...) De leeropdracht omvat cursu type aanwerving prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000007066 bron ministerie van landsverdediging Werving van een repetitor ten behoeve van het Taalcentrum van de Koninklijke Militaire School I. Het Ministerie van Landsverdediging zal overgaan tot de werving van een repetitor voor de ondersteuning van het onderrich(...) II. Vereisten waaraan de ka type aanwerving prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000007067 bron ministerie van landsverdediging Werving van een repetitor ten behoeve van de leerstoel Elektriciteit van de Koninklijke Militaire School I. Het Ministerie van Landsverdediging zal overgaan tot de werving van een repetitor voor de leerstoel Elektricit(...) Deze repetitor zal ook deeln

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000009215 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 maart 2000 : - is aan de heer Moeykens, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brugge. Het is hem verg - is Mevr. Van D

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000016056 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Koen Grijspeerdt, assistent, met ingang van 1 oktober 1999, in het Nederlands taalkader, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan en be (... type benoemingen prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000016059 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2000 wordt de heer Wylleman, Rudiger, industrieel-ingenieur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, met ingang van 1 juni 1999, bevorderd op het N(...) Overeenkomst

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/03/2000 numac 1999022890 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 april 1999 en 30 juni 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000016013 bron ministerie van middenstand en landbouw Eenenveertigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 1999 door de Minister erkend in uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de Eene

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 09/03/2000 numac 2000012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 23 februari 2000 is de S.A.R.L. D.I. AMIANTE, Z.A. du Meyrol BP 266, te 26206 Montelimar (Frankrij(...) (...)
^