B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000022100 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Overdrachten van portefeuille-wet Het is de naamloze vennootschap « A.S.G. arbeidsongevallen » toegelaten haar portefeuille-wet « Arbeidsongevallen » vanaf 1 januari 1999 aan de naamloze vennootschap « Winterthur Europe Ass Dez

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 11/03/2000 numac 2000016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenning van representatieve beroepsorganisaties in het kader van de boomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000000034 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Ontlasting Bij koninklijk besluit van 15 februari 2000, wordt Mevr. Mireille Deziron ontlast van de functies van kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen bij het verstrijken van 3 (... type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 11/03/2000 numac 1999000918 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in d type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000014054 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022183 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022184 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2000, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022166 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 2000, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022165 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de moederschapsuitkering betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022187 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij het Instituut voor veterinaire keuring gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000000084 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022063 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 09/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000000173 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van een vergoeding voor sommige voedingsmiddelen in het kader van de dioxinecrisis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/03/2000 numac 1999031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Gemeentelijk Ontwikkelingsplan Basisdossier. - Goedkeuring KOEKELBERG. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 1999 wordt goedkeuring gehecht aan het basisdos De goedkeurin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000035209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende benoeming van de ondervoorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/03/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000027100 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers

document

type document prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000021143 bron hoge raad voor de justitie De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 26 februari 2000 zijn organen verkozen zoals hierna vermeld : het bureau is samengesteld uit Mevr. K. Kloeck en Mevr. E. Van den Broeck en Mevr. K. Gérard en dhr. J. Hamaide (Franst(...) de Nederlandstalige benoe

erratum

type erratum prom. 22/12/1999 pub. 11/03/2000 numac 2000002008 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000002019 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2000, wordt de heer Marc Van Hemelrijck, met ingang van 1 februari 2000, in de hoedanigheid van kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare be (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000021102 bron diensten van de eerste minister Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Koninklijke

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000021070 bron arbitragehof Arrest nr. 13/2000 van 2 februari 2000 Rolnummer 1590 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5, 6 en 7 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 juli 1998 houdende wijziging van de decreten betre Het Arbit

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000014021 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De rijschool « Vriendenkring S.T.H.I.O. VZW » erkend onder het stamnummer 2107, heet vanaf 5 januari 2000 « Autorijschool Vriendenkring KTA/S (...

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000008092 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige assistenten bij financiën voor de diensten van de Douane en Accijnzen te Antwerpen. - Ministerie van Financiën. Samenstelling van een wervingsreserve. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Er zi(...) De functiebes type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000008089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige industriële ingenieurs (m/v) voor het Ministerie van Landsverdediging Samenstelling van een wervingsreserve Vereiste diploma : diploma van industrieel ingenieur chemie. De functiebeschrijving en- verei(...) Jaarlijks bruto type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000008090 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjunct van de directeur (m/v) voor Toerisme Vlaanderen Er is thans 1 betrekking vacant. Vereiste diploma's : diploma van industrieel ingenieur in de bouwkunde of va(...) Worden eveneens aanvaard de studenten die, tijdens type bericht van selor prom. -- pub. 11/03/2000 numac 2000008091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige technici voor de Diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Er is momenteel een groot aantal v(...) Vereist
^