B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007062 bron ministerie van landsverdediging Wet tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers type wet prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000095010 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen wordt ingeschreven vanaf 1 januar (...) type wet prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000011048 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen. - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 39 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Lijst van de personen en van de revisoraatvennootschappen die als erkende A. Lijs type wet prom. 18/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007061 bron ministerie van landsverdediging Wet tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000012133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies bis van 20 december 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 197 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000012132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46decies van 20 december 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betre type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003104 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type koninklijk besluit prom. 27/01/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000000017 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en die type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000015027 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000016061 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt met ingang van 1 september 2000 eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een departement verleend aan de heer Guyot, André L. Gh., die aanspraak heeft op (...) Bij hetzel type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000009238 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 1 maart 2000 : - zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. Boliau, G., advocaat, oud-stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel; de h Boonen, H., advocaa type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000000077 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aan type koninklijk besluit prom. 03/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000000065 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de conces type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000022181 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 15/03/2000 numac 1999024134 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 1998 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000022182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen zijn door de dioxinecrisis van 1999 type koninklijk besluit prom. 20/01/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007032 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden type koninklijk besluit prom. 10/12/1999 pub. 15/03/2000 numac 1999000896 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 40 en 61 van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 15/03/2000 numac 1999000813 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 februari 1999 tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek en van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtred type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 15/03/2000 numac 1999000912 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 15/03/2000 numac 1999000894 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreff

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 10 september 1999 werd de N.V. FUSIMAN INDUSTRIAL CLEANING geweigerd als ophaler van PCB/PCT. Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1999 werd de N.V. WATCO WASTE CENTRE erkend als ophale Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 04/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000014068 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000014066 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Exploitant van een verwerkingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 14 oktober 1999 werd de N.V. ECOTERRES erkend als exploitant van een verwerkingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Groeperingscentrum van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 15 november 1999 werd de N.V. SERCK METALS RECYCLING geweigerd als groeperingscentrum van gevaarlijke afvalstoffen. type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 10 september 1999 werd de N.V. B & P erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar. type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvaloliën Bij ministerieel besluit van 10 september 1999 werd de N.V. B & P als ophaler van afvaloliën voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar. Bij ministerieel besluit van Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003063 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 15/03/2000 numac 2000027094 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden op het grondgebied van de gemeenten Moeskroen en Estaimpuis, voor ambacht bestemd worden type ministerieel besluit prom. 01/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 15/03/2000 numac 2000035192 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs. - Bijlagen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000027066 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des déchets » . - Erkende ophalers en vervoerders van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 betreffende de ziekenhuis- (...) In het Belgisch Staatsblad n

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000095009 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdrach

document

type document prom. -- pub. 15/03/2000 numac 1999040801 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand januari 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand januari 2000 143,09 punten bed(...) Het definitef inde

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000022133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Verme (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000021130 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000021101 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Kon Algem

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000021138 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van administratieve agenten Het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal overgaan tot de aanwerving van personen die, binnen het administratief kader, de volgende betrekkingen zullen moet 1.Een type aanwerving prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000021140 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van het Hoofd van de Dienst Enquêtes Het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli1991, zal overgaan tot de benoeming van het Hoofd van zijn Dienst Enquêtes. Beschrijving van de functie : Het - Onder h

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000003111 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 405 van 10 februari 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000003118 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1941 Officiële lijst van de loting n° 167 van 6 maart 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000003110 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 525 van 18 februari 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000003112 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 516 van 25 februari 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000003109 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 497 van 18 februari 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000003108 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 509 van 18 februari 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000021139 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 84.267 van 21 december 1999 in zake de n.v. Aannemingsmaatschappij C.F.E. en de n.v. Betonac-Beton tegen de Vlaamse Milieumaatschap « Hee

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000022146 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 21 januari 2000, wordt Mevr. Sonja Verlie, bestuurs Het beroe type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 15/03/2000 numac 2000022156 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voo Bij
^