B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000041303 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/1999 pub. 21/03/2000 numac 2000022087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vrijwillige betaling van de geldsom die de strafvordering doet vervallen in het kader van de wetgeving inzake de handel in sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en inzake de veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000016071 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000 wordt benoemd tot : Grootofficier in de Kroonorde de heer De Brauwer, Paul, directeur-generaal. Hij zal van 8 april 2000 af zijn rang in de Orde innemen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000009262 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 is de heer De Potter, F., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk erete (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000011105 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000 wordt aan de onderneming « Onderlinge Maatschappij der openbare besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontp(...) - « Rechtsbijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000009130 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan d 2° worden de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000022227 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000009195 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 14 februari 2000 is Mevr. B. Loop benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Verviers. Bij ministerieel besluit van 21 februari Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 04/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen voor het jaar 2000 in toepassing van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bep

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027107 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Autonome Haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027104 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Autonome Haven "du Centre et de l'Ouest" type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027105 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Autonome Haven van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027106 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Autonome Haven van Luik

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000021145 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 25 februari 2000 een vordering tot schorsing van Deze z

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2000 worden in artikel 1, 4°, 8, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1999 houdende benoeming van de leden van de centrale paritair Dat be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 houdende aanstelling van de voorzitters, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale inschrijvingscommissies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2000 wordt op 1 maart 2000 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Claude Masuy, directeur. Vanaf deze datum is betrokkene ertoe gemachtigd z (...)

erratum

type erratum prom. 30/11/1999 pub. 21/03/2000 numac 2000012162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000021064 bron diensten van de eerste minister Federale diensten van de wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 14 januari 2000 wordt de heer Ikamba Biembongo, van Congolese nationalite (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000021136 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Te begeven betrekking Bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, Ringlaan 3, 1180 Brussel, is één betrekking De kandid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000009261 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 2; - rechter in de rechtbank van koophandel te Nijvel : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brusse - plaatsvervang type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000016085 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekkingen Vier betrekkingen van assistent zijn te begeven bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux. Deze betrekkingen zullen worden toegekend aan kandidaten die De kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000009263 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 januari 2000, dat in werking treedt op 31 maart 2000, is de heer De Potter, F., eerste substituut-procureur des Konings bij rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op zijn verzoek, in ruste gestel Hij kan

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000003094 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk Besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Lijst der in de loop van het tweede halfjaar 2000 door verval van rechten getroffen consignaties Om de betaling ervan te b Voor de raadpleg

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000095011 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 14 De door de

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000040612 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 21/03/2000 numac 2000012147 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 28 februari 2000 is de N.V. Cosimco, Kartuizerweg 1, te 2550 Kontich, erkend geworden in klasse 1 (...) Bij ministerieel besluit van 28 februar
^