B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000009269 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000021111 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 11/2000 van 2 februari 2000 Rolnummer 1490 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op Het Arbi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000012164 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000011144 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 25/03/2000 numac 2000011004 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende oprichting van een Commissie voor Onderzoek naar de Beroepsgeschiktheid bij het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000011029 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies inzake het rendement, ingesteld bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestook type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000027116 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 17 februari 2000, dat op dezelfde datum in werking treedt, wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC52 "La Brasserie" te Komen-Waasten met de percelen thans of voo EDINGEN. - Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000014064 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000 worden benoemd bij de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid : a) De heer P. Rol b) De heer J.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000027119 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen en de presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter en de leden van de "Conseil wallon du troi

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000021156 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 8 maart 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie zijn ingekomen op 9 maart 200 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000027120 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Prijzenschaal vanaf 1 september 1999 voor de concessies van leerlingenvervoerdiensten in de gecoördineerde zones op het grondgebied van het Franse taalgebied Bekendmaking overeenkomstig artikel 3,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en van de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaar

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000016074 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken. - Nationale Orden Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 14 februari 2000 worden, vanaf de bij hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren :

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000021137 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 19/2000 van 9 februari 2000 Rolnummer : 1826 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1384, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ge Het Arbi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000022233 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Vacante betrekking van financieel inspecteur-generaal . - Oproep tot kandidaten Op 6 maart 2000 heeft de Raad een betrekking van financieel inspecteur-generaal (...) Functiebesc type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000008117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor de Technische Inspectie bij de Administratie van de Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Er is momenteel 1 vacante betrekking bij de directie A(...) Toelaat type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000009284 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node : 1 ; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Gent : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : (...) - Bij het vrede

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000009283 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000 is aan Mevr. Cornette, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij het hof van beroep te Gent, met ingang van 1 februari 2000. Bij koninklijk bes Betrokkene mag

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000021114 bron arbitragehof Arrest nr. 22/2000 van 23 februari 2000 Rolnummer 1600 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 20 van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag gen Het Arbitr

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000003117 bron ministerie van financien Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten Toestand op 31 december 1999 Gelet op artikel 2ter,

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000015021 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Internationaal verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen betreffende de bevoegdheid in strafzaken op het stuk van aanvaring en andere scheepvaartvoorvallen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952. - 2. Internationaal Verdrag nopens de beper

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000008119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) Er zijn thans meerdere (...) Vereiste diploma's : houd type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000008118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) voor de Nationale Plantentuin van België te Meise Toelaatbaarheidsvereisten op 4 april 2000 : Vereist diploma : - getuigschrift van hoger secundair onderw(...) - of kwalificatie type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000008121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) Er zijn thans meerde(...) Vereiste diploma's : de kan type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000008122 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige burgerlijke ingenieurs (m/v) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het federaal personeel Eén betrekking is thans vacant bij de Regie der Gebouwen. Vereiste diploma(...) De functiebesch type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000008116 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige assistenten in personeelsbeheer (m/v) met voldoende kennis van de Nederlandse taal voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Samenstelling van een wervingsreserve. Vereist diploma : diploma van het hoger econom(...) De functiebesc type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2000 numac 2000008120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) Er zijn thans meerder(...) Vereiste diploma's : de ka
^