B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000009231 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 december 1999 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000012154 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt met ingang van 15 december 1999, wordt de heer Philippe SCHERPEREEL, te Rot Paritair type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Voordracht van burgemeester Bij koninklijk besluit van 16 maart 2000 genomen met toepassing van artikel 13, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet, wordt een nieuwe voordracht gevraagd voor het ambt van burgemeester van de gemeente Ganshoren, adm (... type koninklijk besluit prom. 14/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000011134 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 14/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000011133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000009289 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000 is aan de heer Bertrand, L., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Charleroi. Het is hem vergund de titel van zi (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000014053 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Regie der Gebouwen. - Concessie tot exploitatie Bij koninklijk besluit van 19 januari 2000 wordt de concessie tot exploitatie van de oude burcht te Bouillon, eigendom van de Staat en beheerd aan de Regie der Gebouwen, verleend aan de v.z.w. &quo (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000002013 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Regie der Gebouwen. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 juni 1999 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Godart, Michel H.Gh., ingenieur-directeur. De heer Merckx, René E.F., industrieel ingenie Ridder De heer Cauchie type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000012052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000012031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000011107 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000012046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de werkzekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000003139 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de formulieren voor aangifte inzake successierechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000027121 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 7 februari 2000 wordt de VZW « Orée » erkend als informatie-, vormings- en bewustmakingsinstelling, overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de toekenni Deze type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000009290 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 5 oktober 1999 wordt de heer Jürgen Aerts, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Pensioenen, in dezelfde hoedanigheid over Overeenko type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000002017 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 6 mei 1998, wordt de heer Rumfels, Marcel, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van ingenieur bij Studiedienst Bouw van de Regie der Gebouwen, Frans taalkader, met ingang van Bij min

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden voor subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000027133 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de organisatie van bepaalde vergelijkende wervingsexamens

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000021150 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. « Milieuraad Huldenberg » heeft de Raad van State verzocht om de schorsing en Dat b

document

type document prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000095014 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Overdracht van een verzekeringsportefeuille onderschreven tussen ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België De portefeuille van de contracten betreffende i Deze ove

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Frane Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vrijstelling van de voorwaarde inzake nationaliteit van een lid van het personeel van de « Université libre de Bruxelles »

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000022064 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2000, blz. 340, in de Franse tekst, betreffende het konin(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 1999024096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1999 wordt de heer Vlemincq, Hugues, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met ingang van 1 september 1999, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar Het ber type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000022145 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt de heer Delbruyère, Jean-Claude, met ingang van 1 juli 1999, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezond De datu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000003149 bron ministerie van financien Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer G. Brouhns, secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, benoemd, vanaf 1 januari 2000, tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij d (..

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000009268 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie. - Vacante betrekkingen van hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie Oproep tot de kandidaten Er wordt de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten ter kennis gebracht dat : 1° de betrekking van De hoofdc type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000009292 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen : 1; - plaatsv De kandidatur type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000009291 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000 werd beslist dat de betrekking van hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van de brigade Hasselt, waarvan de vacature werd bekendgemaakt op 29 september 1997, vacant blijft en Overeen type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000012169 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Brussel De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Administratie van de arbei(...) Voorwaarden : 1° h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000009287 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 16 februari 2000, is aan de heer Hendrickx, W. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton A Het is

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000095013 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen een bijkantoor van een onderneming gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en een onderneming naar De por type mededeling prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000095012 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen drie ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/01/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 8 november 1996 houdende benoeming van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht door het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 28/03/2000 numac 2000009288 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Antwerpen en van de provincieraad van Antwerpen tot een plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Antwerpen. Kandidaten voorgedragen door het hof van ber Eerste kand
^