B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000011175 bron ministerie van economische zaken Zaak nr. CONC C/C 00/0014 Nutreco Belgium N.V./ Haeck Finance Company N.V. Op dinsdag 21 maart 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een ontwerp-overeenkomst in de zin van artikel 12,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000009138 bron ministerie van justitie Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenningen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2000, wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Kempen », met zetel te 2200 Herentals, Stati Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000011089 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 mei 1999 werd met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Ridder De heer Laleman, Roger, Middelkerke. Bij koninklijk besluit van 3 juni 1999 werd met ingang van deze datum bevo Kroonorde Commandeur De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000003113 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Federale Participatiemaatschappij Gedelegeerd bestuurders Bij koninklijk besluit van 15 februari 2000 worden de mandaten van de heren Jean Courtin en Paul Van Rompuy als gedelegeerd bestuurders van de Federale Participatiemaatschappij hernie (...) type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000011118 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep van het Belgisch Instituut voor Normalisatie en de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000012174 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000009173 bron ministerie van justitie Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Erkenningen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2000 wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Stimulans », met zetel te 8500 Kort Bij ko type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021599 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022189 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022175 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022230 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12 type koninklijk besluit prom. 30/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000012173 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 23, § 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 44, § 4, derde lid, 46, eerste lid, 47, &se

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/09/1999 pub. 31/03/2000 numac 1999022902 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de zorgprogramma's « cardiale pathologie » type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/02/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000021162 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000027129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 13/09/1999 pub. 31/03/2000 numac 1999022901 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de zorgprogramma's "cardiale pathologie" type ministerieel besluit prom. 21/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000035347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000027130 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verdeling voor 2000 van het krediet uitgetrokken op artikel 43.04, programma 03, organisatieafdeling 14 - Fonds voor Waals-Brabant

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000011171 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Rectificatie Zaak nr. CONC C/C 00/0009 Canal+ Benelux B.V. / Déficom Group N.V. In het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2000 op bladzijde 6879 in de Nederlands In plaats van : type bericht prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000011173 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgevingen Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 00/0013 Securis N.V./ Baron Security N.V. Op maandag 20 maart 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een b Volgens de aa

document

type document prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000011180 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand maart 2000 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elekt N c = 0,9939 NE = 1,2389 type document prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000015008 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noordatlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994. - Ondertekening door de Tsjechische Republiek Op 25 mei 1999 h(...) _____

erratum

type erratum prom. 29/04/1999 pub. 31/03/2000 numac 2000012155 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000022252 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissies van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 200 Mevr. De type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000022253 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, dat in Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000022228 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, word Bij hetzelf

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000003166 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal, dienstchef bij de Administratie der directe belastingen van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal, dienstchef, is te begeven bij de Administ(...) Mogen zic type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000003136 bron ministerie van financien Vacante betrekking van directeur-generaal van de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven. - Oproep tot kandidaten De betrekking van directeur-generaal van de Administratie van de begroting en de controle op de uitg(...) Kunnen beno

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000009308 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 maart 2000 blijft aan Mevr. Detilleux, A., beambte bij het parket van het arbeidsauditoraat te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen. - blijft

verslag

type verslag prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000003127 bron ministerie van financien RENTENFONDS Verslag over de operaties van het boekjaar 1999, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor Een jaarve type verslag prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000002023 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van ambtenarenzaken Prijs 2000 van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen Het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen schrijft jaarlijks een prijs uit van 25 000 BEF als beloning voor de auteur van het beste werk op het gebied van het openbaar best Dit wer

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000041703 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000000244 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft vijf Nederlandstalige of Franstalige arbeidsgeneesheren aan op contractuele basis. De (...) Het betreft arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voor een weekprestatie van 3

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000040303 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2000, 105,60 punten bedraagt, tegenover 105,20 punten in februari 2000, Het gezo

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 31/03/2000 numac 2000015029 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 16 februari 2000 heeft de heer Guy Van Doosselaere, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-generaal van Monaco te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen Op 16
^