B.S. Index van de publicaties van 13 april 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000040212 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 december 1999 ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 DECEMBER 1999 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000000186 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende nadere regels aangaande de verhoging van het presentiegeld van gemeenteraadsleden en van de wedde van burgemeesters en schepenen type koninklijk besluit prom. 31/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000012171 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000009277 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan Bij konink type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 13/04/2000 numac 2000012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Vernietiging door de Raad van State type koninklijk besluit prom. 31/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000012121 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000014085 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van de telecommunicatiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000035364 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 2000

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000031107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake de aanpassing van de fiscale formulieren voor de overgangsperiode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake de communicatie van administratieve gegevens aan de burger tijdens de overgangsfase type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000031108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake de interne berekeningen binnen de administratie voor de overgangsperiode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000027155 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000027156 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées"

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000011200 bron commissie voor het bank- en financiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire annuïtei Deze type bericht prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000003085 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen I. Bericht aan de werkgever II. Bericht aan de schuldenaars van sommige lijfrenten of tijdelijke renten Deze berichten versc(...)

document

type document prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000011117 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie Transfert in het kader van het mobiliteitsbesluit van 16 juli 1998 Bij beslissing van het Bestuurscomité van het Belgisch Instituut voor Normalisatie, genomen in zijn vergadering van 1 maart 2000, in aanwe (...)

erratum

type erratum prom. 17/05/1999 pub. 13/04/2000 numac 2000029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de bijdrage van de vastbenoemde personeelsleden van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » in de betaling van de overlevingspensioenen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 55 van 16 maart 2000, bl. 7849 voor de datum moet men lezen 16 december 1999 in plaats van 20 december 1999. type erratum prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000014076 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties Benoemingen. - Erratum In de bekendmaking van de benoeming van de kabinetsleden van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, i (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000000194 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming van een regeringscommissaris bij de N.V. Gemeentelijke Holding Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Dassen, Koenraad, kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Zaken, benoemd tot regeringscommissaris bij de N.V. G (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000000267 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdpolitiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 24 maart 2000 wordt de heer Noon, Gérald, benoemd tot hoofdpolitiecommissaris van de gemeente Elsene . (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000021126 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 9 februari 2000, wordt de heer Etienne De Groot, rechter van het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren met he Bij kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000000281 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 1 februari 2000 heeft de algemene vergadering van de Raa Eerste k type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000009350 bron ministerie van justitie Werving van laboratoriuminspecteurs Oproep tot de kandidaten I. Het Ministerie van Justitie legt in 2000 wervingsreserves aan van Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige laboratoriuminspecteurs. Voor de uitoefening van deze functies is e - 18 van type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000011201 bron ministerie van economische zaken Openstaande betrekking van adviseur-generaal bij het Bestuur Handelsbeleid. - Oproep tot kandidaten Er wordt de belangstellende ambtenaren ter kennis gebracht dat een betrekking van adviseur-generaal bij het Bestuur Handelsbeleid te be(...) Deze betrekk type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000009351 bron ministerie van justitie Werving van gerechtelijke inspecteurs en inspecteurs-elektrotechnici Oproep tot de kandidaten I. Het Ministerie van Justitie legt in 2000 wervingsreserves aan van Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige gerechtelijke inspecteurs en Neder - 21 van d

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000011205 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand april 2000 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand april 2000 respectievelijk vastgesteld o Iga = 0,

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000003194 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000022224 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Schorsing Het arrest nr. 85.302 uitgesproken door de Raad van State op 11 februari 2000 schorst het koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot wijziging van artikel 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969(...) (...) type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000022185 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest 84.880 van de Raad van State van 26 januari 2000 vernietigt het koninklijk besluit van 25 februari 1996 houdende bepaling van de regels dewelke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegeven (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 maart 2000 wordt de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies van de Université Libre de Bruxelles vernieuwd, voor een periode van 15 jaar met i (..

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/02/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000003122 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/02/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000003116 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 15/03/2000 pub. 13/04/2000 numac 2000003167 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000008025 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** kamerbewaarders-autobestuurders met elementaire kennis van het **** voor de **** **** Raad (niveau 4). - Uitslagen Rangschikking van(...) 1. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000008082 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** attachés met een voldoende kennis van het **** voor de **** **** Raad . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2000 numac 2000008132 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** tekenaars voor de Haven van **** (****99005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend **** : 1. As(...) 2. ****, ****
^