B.S. Index van de publicaties van 15 april 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000021112 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 14/2000 van 2 februari 2000 Rolnummer 1613. In zake : de prejudiciële vragen over artikel 3, type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/04/2000 numac 1999015052 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Statuten van de Internationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000011168 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een pensioenfonds om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000 wordt aan het pensioenfonds « Pensioenfonds Xeikon » , onderlinge verzekeringsverenigin(...) Dit besluit treedt in werking vana type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000003193 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Beroep en procedurestukken Ondertekening Eensluidendverklaring. - Delegatie Bij ministerieel besluit van 18 februari 2000 is de directeur-generaal van het Bestuur van de sociale zekerheid van het Ministerie van Sociale Zaken (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000009365 bron ministerie van justitie Centraal bestuur. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 29 maart 2000 wordt de heer Tom Van Nieuwenhuyze, assistent bij Financiën bij het Ministerie van Financiën, overgeplaatst naar het Centraal bestuur van het Ministerie van Justitie op ee (. type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000014057 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Luchtvaart. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 14 februari 2000, worden de leden waarvan de namen hierna volgen, benoemd in de in artikel 12 van het ministerieel besluit van 8 februari 1985 vermelde Franstalige beroepscom Dr. Flio

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000035368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van Master die de Vlerick Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000035367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot verlenging van het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/1999 pub. 15/04/2000 numac 2000035361 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van regelen inzake ambtenarenzaken en individueel personeelsbeheer in de diensten van de Vlaamse regering en in de Vlaamse openbare instellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000027163 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000027162 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1999 waarbij de titel van vice-president aan sommige Ministers wordt toegekend

decreet

type decreet prom. 03/03/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000035340 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, Slotakte en Bijlage, ondert type decreet prom. 03/03/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000035339 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, met de bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, d

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/04/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000012198 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van het verblijf hebben ingediend

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000011213 bron raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 00/0017 Megapool B.V. / Horn N.V., So Watt N.V. en Sowadema N.V. Op maandag 10 april 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een ontwerp Volgens de aa

document

type document prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000040802 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand februari 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand februari 2000 145,12 punten b(...) Het definitef inde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/04/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 29 juli 1999 tot regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 15/04/2000 numac 2000029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het

erratum

type erratum prom. 11/05/1999 pub. 15/04/2000 numac 2000035373 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000021170 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2000, wordt de heer Van Den Bossche, Koen, gebo Het beroep type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000021141 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000 wordt Mevr. Vanden Berghe, Ina Yvonna Jacques, echtg. Dit besluit

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000021191 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000009371 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « de Voor elke type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000011206 bron ministerie van economische zaken Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1987 betreffende de statistiek van de voorraden en van de in- en uitvoer van diam De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000009367 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 april 2000, bladzijde 11031, is de plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000009364 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 wordt er, met ingang van 1 februari 2000, een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Pierquet, C., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Borgworm. Betro Bij koninkl

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/1999 pub. 15/04/2000 numac 2000033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 3 mei 1995 tot vaststelling van de zetel en tot benoeming van de leden van de Raad voor jeugdbijstand en van het bureau ervan alsmede tot vastlegging van hun vergoedingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/01/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000022196 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000003192 bron ministerie van financien Overeenkomst tussen België en de Republiek Mauritius tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen van 4 juli 1995 . - Berich(...) a) aan de inwoners van Mauritius die divi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000008150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige geschoolde werklieden (m/v) (rang 42) voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eén betrekking is thans vacant te Brussel Vereiste voorwaarde : in het bezit zijn van een rijbewijs B minimum. De funct(...) Jaarlijks bruto-beg type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000008148 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Vereiste diploma's : de k(...) Worden eveneens aanvaard de stu type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000008149 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van Franstalige gespecialiseerde werklieden elektrotechnici voor het Ministerie van Landsverdediging Eén betrekking is thans vacant te Arlon. Vereist diploma : getuigschrift van lager secundair onderwijs, afdeling of richting : (...) De functi type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2000 numac 2000008147 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van een Nederlandstalig directeur (rang A2) voor de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) Er is momenteel één betrekking vacant bij de Vlaamse Onderwijsraad. Vereist diploma : de kandidaten dienen houder te zijn van een diploma dat toeg(...) De kandid
^