B.S. Index van de publicaties van 18 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000021189 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000009372 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 10 april 2000 wordt de heer Van Achter, M., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen als hoofdcommissaris van de Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000016070 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige dienst Bij ministerieel besluit van 24 januari 2000 wordt de heer Bormans, Marc, aangenomen dierenarts te Fexhe-le-Haut-Clocher benoemd tot p (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000000066 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 januari 2000 is de heer Veldekens Benoît, oud-lid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt zijn rang i (...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000022287 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 06/04/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000002026 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000003178 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van de koninklijke besluiten van 27 april 1993, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, van het koninklijk besluit van 25 februari 1996, van de koninklijke besluiten van 20 december 1996, van het kon type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000003177 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters voor de berekening van de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen voor het begrotingsjaar 1998 type koninklijk besluit prom. 14/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000022274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 houdende verbod op de invoer, het afstaan en het afleveren van thalidomidehoudende geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid en van de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000022208 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijke-Geneeskundige Dienst. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 15 februari 2000, wordt Dokter Castermans, Jan, aangewezen als geneesheer-expert bij de Gerechtelijke-Geneeskundige Dienst voor het nederlandstalige regime. Zijn Bij minist

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000027165 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 maart 2000 waarbij een waarborg van het Gewest wordt verleend aan bepaalde bedrijven die door de dioxinecrisis van 1999 werden getroffen

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000000051 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden. - Erratum Op p. 49602 van het Belgisch Staatsblad van 28 december 1999 dient er Houyet, Robert Jacques Joseph, politiecommissaris te Sint-Joost-ten-Node gelezen te worden in plaats van Hoyet, Robert.

beschikking

type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 18/04/2000 numac 2000031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1999

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000012152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Frans Gielen, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers van het beheerscomité v Bij het

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000021108 bron diensten van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000 wordt Mevr. Edith Van Cauwenberge, echtgenote Devriendt, gewezen Algemeen Secretaris van de V.Z.W. Solidariteit voor het Gezin, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Zij nee (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000021185 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven betrekking Bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel, is één b De kand

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/04/2000 numac 2000021187 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij twee arresten van 15 maart 2000 in zake de stad Luik tegen de n.v. Résidence les Beaux Chênes en in zake de gemeente Fléron tegen de n.v. Stei « S
^